fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Odpowiedzialność członka zarządu za dochowanie należytej staranności

Monika Drab18 kwietnia 2023Komentarze (0)

Uwielbiam to porównanie – Twoja odpowiedzialność jest niczym tort urodzinowy. Podzielona na kilka kawałków, czyli obszarów. Każdy z nich rządzi się innymi prawami, czy przepisami. To oznacza, że inaczej musisz zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością wobec spółki, inaczej za długi, jeszcze inaczej wobec pracowników.

I co najdziwniejsze w tym wszystkim musisz wykazać się należytą starannością.

Członek zarządu odpowiedzialność

Ale co ona tak naprawdę oznacza w praktyce. Jak ją dochować, a w razie problemów wykazać. O tym między innymi będzie dzisiejszy wpis na moim blogu!

Z tego wpisu poznasz większość tajników odpowiedzialności członka zarządu. A dokładnie dowiesz się:

 • Co to jest solidarna odpowiedzialność członka zarządu
 • Jak wygląda podział obowiązków członków zarządu
 • Czy warto zatem dokonywać podziału obowiązków w zarządzie spółki
 • Czy pomocne są zdania odrębne na posiedzeniach zarządu
 • Co to jest i czy korzystać z votum separatum
 • Jaka jest forma zdania odrębnego
 • Należyta staranność członka zarządu
 • Jakie jest ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za zobowiązania i długi spółki

Zapraszam Cię do lektury!

Otóż, w zarządach często jest tak, że prawa ręka nie wie co robi lewa ręka.

Jest Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem ds. Finansowych, jest też Wiceprezes Zarządu będący Dyrektorem ds. Personalnych oraz członek Zarządu – Dyrektor ds. Administracyjnych itd.

Każdy z nich zajmuje się swoją działką najlepiej jak potrafi i żaden z nich nie wtrąca się do spraw koleżanki/kolegi z zarządu uznając, że „nie ma o tym pojęcia”, „to nie wypada”, „nie ma na to czasu”.

***

UWAGA: Zamiast czytać, możesz słuchać w moim podkaście:

***

Solidarna Odpowiedzialność członka zarządu

Pamiętasz bajkę o Trzech Muszkieterach i ponadczasowe hasło „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” , które doprowadziło do  zwycięstwa D’Artagniana i jego przyjaciół?

Dokładnie tak odpowiada się w Zarządzie. Prawo handlowe nazywa to odpowiedzialnością solidarną, czyli można żądać spełnienia świadczenia (np. zapłaty odszkodowania za działania na szkodę spółki) od wszystkich, od niektórych, od każdego z Was z osobna.

Dlatego określenie zakresu kompetencji i zadań poszczególnych członków zarządu czy to w regulaminie zarządu czy w umowie łączącej członków zarządu będzie miało znaczenie tylko wewnątrzorganizacyjne. Znaczenie, które nie pozwoli „uciec” przed odpowiedzialnością.

Często słyszę od moich Klientów podczas spotkań: „Pani Mecenas, czy jak podzielimy zadania pomiędzy członków zarządu w spółce to ograniczymy swoją odpowiedzialność?” 

***

prawo holdingoweSkuteczne sposoby ograniczenia odpowiedzialności członka zarządu znajdziesz w Kompleksowym szkoleniu dla Członków Zarządu!

Zapraszam!

***

 

Podział obowiązków członków zarządu

Odpowiedź brzmi: NIE.

Niejednokrotnie członkowie zarządu spółek, z którymi rozmawiam, są w błędnym przekonaniu, że dokonanie podziału obowiązków np. pomiędzy Prezesem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorami ds. Finansowych, Administracyjnych czy Personalnych, uchroni i zwolni pozostałych członków zarządu od odpowiedzialności dotyczącej zadań przypisanych pozostałym członkom zarządu.

Kwestią odpowiedzialności członków zarządu spółki w przypadku dokonania pomiędzy nimi podziału zadań zajął się Sąd Najwyższy.

Zaznaczył on, że ustalony umownie podział czynności pomiędzy członkami zarządu spółki nie uchyla odpowiedzialności członka zarządu. A odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki ma charakter bezwzględny.

W sentencji wyroku z dnia 15 maja 2014 r. wydanego w sprawie o sygn. II CSK 446/13 możemy przeczytać:

Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności. Tego rodzaju umowa ma znaczenie tylko wewnątrzorganizacyjne. Przepis art. 299 k.s.h. chroniący interes wierzycieli ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może być pozbawiony skuteczności przez porozumienie wspólników. Tylko taka sytuacja faktyczna, która rzeczywiście i obiektywnie uniemożliwia uczestniczenie w czynnościach zarządzania sprawami spółki może uzasadniać wniosek o istnieniu okoliczności przewidzianych § 2 tego artykułu, zwalniających członka zarządu od odpowiedzialności.”. 

Przeczytaj też koniecznie:

Czy warto zatem dokonywać podziału obowiązków w zarządzie spółki? 

Oczywiście, że warto.

Dokonanie podziału obowiązków jest istotne pod kątem organizacyjnym, co znacznie ułatwi Ci pracę w zarządzie spółki.

Dzięki przypisaniu kompetencji poszczególnym członkom zarządu, organizacja pracy członków zarządu będzie sprawniejsza, co pozwoli również na skrócenie Twojego czasu pracy.

Ale zawsze musisz monitorować co dzieje się w obszarach zarządzanych przez kolegów z zarządu.

Zdania odrębne na posiedzeniach zarządu – zbędne czy pomocne?

Wiesz już, że odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna. A ewentualny, umowny podział zadań między członkami Zarządu nie ma wpływu na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Dziś dodam, że odpowiedzialność członków zarządu jest odpowiedzialnością na zasadzie winy czyli zakładamy sprawiedliwie, że odpowiada ten, kto swoim zawinionym działaniem wyrządził szkodę. Uwolnić się od odpowiedzialności można wykazując brak winy.

Zdanie odrębne na posiedzeniach Zarządu

Zdarza się czasami, że nie wszyscy członkowie Zarządu przyczyniają się do negatywnych konsekwencji podejmowanych przez Zarząd uchwał.

Chociażby dlatego, że głosują przeciwko danej uchwale.

Członkowie Zarządu głosując przeciwko uchwale mogą i – wg. mnie – powinni także zgłosić zdanie odrębne do protokołu. A nawet może zostać uregulowane np. w regulaminie Zarządu, że zgłaszający zdanie odrębne jest zobowiązany do dołączenia do protokołu jego pisemnego uzasadnienia w określonym terminie np. siedmiu dni od daty podjęcia uchwały.

Kiedyś było veto… a dziś votum separatum

Pamiętamy zapewne, że liberum veto funkcjonujące w Rzeczypospolitej w XVII – XVIII wieku pozwalające głosem jednego posła zerwać obrady sejmu zgubiło szlachtę i powodowało chaos w państwie, jednak votum separatum stosowane przez członka Zarządu może być argumentem pomagającym uwolnić się od odpowiedzialności za negatywne skutki uchwały, przeciwko której został oddany głos.

Oczywiście nie jest to pewnik bo wszystko zależy od konkretnej sytuacji i oceny jej przez skład Sądu orzekający w danej sprawie.

Zapewne znajdą się głosy odmienne w świetle właśnie odpowiedzialności solidarnej członków Zarządu.

Votum separatum – korzystać czy nie? Odpowiedzialność członka zarządu

W trakcie jednego z ostatnich szkoleń, które miałam przyjemność prowadzić dla członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek kapitałowych jeden z Uczestników zwrócił się z zapytaniem:

– Pani Mecenas, ostatnio w trakcie posiedzenia Zarządu przyjęta została uchwała, z którą nie zgadzałem się, bowiem uważałem, że w ostateczności może być ona jednak niekorzystna dla spółki, dlatego głosowałem przeciw uchwale. Zastanawiałem się czy zgłosić zdanie odrębne do protokołu w tej sprawie by uzasadnić swoje stanowisko, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego. Moi koledzy z Zarządu mogli by to źle odebrać i mieć do mnie pretensje, że wprowadzam zamieszanie, bo zawsze staramy się być jednomyślni.  Czy dobrze zrobiłem?

Odpowiedź brzmi: NIE.

W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z przyjęciem konkretnej uchwały przez pozostałych członków Zarządu i głosujesz przeciwko uchwale warto zadbać o wniesienie zdania odrębnego do protokołu. Można też dołączyć pozyskaną wcześniej ekspertyzę czy też opinię co do przewidywanych negatywnych konsekwencji przyjętej uchwały.

Będziesz miał tym samym Drogi Czytelniku dowody i argumentację sprowadzającą się do tego, że nie ponosisz winy za skutki niekorzystnej dla spółki uchwały, która np. wyrządziła szkodę.

Forma zdania odrębnego 

Przepisy nie wskazują jaka ma być forma zdania odrębnego.

Zgodnie z art. 208(1) – dla spółki z o. o. i art 376 – dla spółki akcyjnej. KSH wskazuje następująco:

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej

Należyta staranność członka zarządu

Otóż owa należyta staranność wymaga od członków zarządu znajomości nie tylko zagadnień branżowych, ale i kwestii finansowych, organizacyjnych, prawnych i wielu innych, które moglibyśmy wymieniać długo. Ustaliliśmy, że nawet gdy w zarządzie podzielimy się zadaniami to i tak – w skrócie ujmując – odpowiadamy na wszystkie obszary.

Uratować może nas tylko brak winy.

Oczywiście niewielu z nas jest w stanie być Alfą i Omegą i znać się na wszystkim. Stąd przyjętą i stosowaną powszechnie przez zarządy spółek praktyką jest zlecanie analiz pracownikom spółki lub podmiotom zewnętrznym, które posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie danego problemu.

Wszelkie tego typu analizy i opinie niewątpliwie pomagają członkom zarządu przy podejmowaniu skomplikowanych decyzji w zakresie zarządzania spółką.

Nie zawsze jednak posiadanie dodatkowej analizy czy ekspertyzy będzie oznaczało dochowanie należytej staranności przez członka Zarządu.

Poziom fachowości członków zarządu

Na problematykę związaną z wymaganiem od członków zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków staranności zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

W wyroku z dnia 11 października 2012 r. w sprawie o sygn. I ACa 336/12, w którego sentencji możemy przeczytać:

Należyta staranność wymaga od członków zarządu znajomości obowiązującego prawa, przy czym decyzje zarządu mogą opierać się na analizie problemu dokonanej przez pracowników spółki lub podmioty zewnętrzne, dysponujące konieczną wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem. Oczywiste przy tym jest, że samo powierzenie problemu osobie zajmującej się zawodowo określoną domeną i posiadającej stosowne wykształcenie nie jest jednoznaczne z dochowaniem należytej staranności. Członek zarządu, mając bowiem kompetencje do prowadzenia spraw spółki, nie może przerzucać odpowiedzialności za podejmowane decyzje na osobę mu podległą, czy działającą na jego rzecz. 

W stanie faktycznym przywołanego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu dwóch członków zarządu oparło m.in. swoje działania na opinii zleconej do przygotowania podmiotowi zewnętrznemu.

Opinia ta jednak znacznie odbiegała – zdaniem Sądu – od poziomu fachowości wymaganego dla tego rodzaju dokumentu. Jak podkreślił Sąd w uzasadnieniu wyroku:

Podstawą przyjęcia za wiarygodną jakiejkolwiek opinii winna być jej rzetelna i wyczerpująca argumentacja, stanowiąca poparcie dla sformułowanych wniosków ….

Z uzasadnienia wyroku Sądu wynika jak ważne jest to komu, z jakim doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną zlecane są opinie. Jednym słowem analizy i ekspertyzy TAK, ale na poziomie fachowości jaki jest powszechnie przyjęty dla tego rodzaju dokumentów.

Jak wskazał Sąd członek Zarządu nie może przerzucić odpowiedzialności za podejmowane decyzje. W szczególności na osoby, które są mu w Spółce podległe bądź na podmioty zewnętrzne, które wykonywały prace na jego rzecz.

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wykonywanie obowiązków członka Zarządu wymaga nie tylko działań będących zgodnych z prawem, ale też działań właściwych/korzystanych dla spółki.

W praktyce spotkać się można z sytuacją, kiedy decyzje podejmowane przez członków Zarządu nie są co prawda sprzeczne z prawem czy z umową/statutem spółki ale są finalnie nieodpowiednie dla spółki. Bowiem generują np. zbędne koszty lub nie zabezpieczają odpowiednio interesów spółki np. w zakresie klauzul w umowach z kontrahentami, o czym napiszę w osobnej publikacji.

Dlatego też…

Należyta staranność wymaga od członków zarządu znajomości obowiązującego prawa

… a powierzenie problemu osobie zajmującej się zawodowo określoną domeną i posiadającej stosowne wykształcenie nie jest jednoznaczne z dochowaniem należytej staranności.

Zarządzając spółka musimy mieć w pamięci, że z niewłaściwymi działaniami nie zawsze musi się wiązać odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę. Ale skutkiem takich nieprawidłowych / nieprzemyślanych / niedopilnowanych  działań może być odwołanie z funkcji członka Zarządu, co też jest rodzajem odpowiedzialności.

Warto też wziąć pod uwagę, że członek zarządu nie może skutecznie powołać się na ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jako na okoliczność mającą go uwolnić od odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem nienależytego prowadzenia spraw spółki.

[tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt IV CKN 117/00]

Reasumując: gdy czegoś nie wiemy, pytajmy się ale najlepiej tylko tych, którzy prezentują najwyższy poziom fachowości, doświadczenia i wiedzy.

Warto też zwrócić uwagę na: modyfikację w odpowiedzialności członka zarządu dokonaną przez Prawo holdingowe, o której piszę w publikacji na tym blogu: Nowe zasady odpowiedzialności członków zarządu – Prawo Holdingowe – Modyfikacja Odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki

***

Przeczytaj też koniecznie:

***

Pobierz ebooka: Kontrakt menedżerski

 

A jeśli masz jeszcze chwilę, to zaparz dobrą kawę i mam dla Ciebie kolejną dawkę wiedzy do poczytania:

 

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za zobowiązania i długi spółki

Czy wiesz, że co roku tylko do sądu w Warszawie trafia około 2 tysiące spraw, które dotyczą odpowiedzialności członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie słynnego przepisu art. 299 ksh? Chcesz jej uniknąć? Posłuchaj mojego szkolenia VOD Odpowiedzialność członka zarządu od powołania do odwołania.

O co w nim chodzi?

Dlaczego jest tak bardzo groźny i niebezpieczny dla Twojego majątku?

Do jakiego stopnia odpowiadasz jako członek zarządu za zobowiązania i długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o. o.

Na początek zapamiętaj, że  299 ksh nie ma swojego odpowiednika w spółce akcyjnej!

Ale nie ufaj opiniom, że lepiej być w zarządzie spółki akcyjnej bo tam nie odpowiadasz za długi. To nie jest prawda! Fakt, że art. 299 ksh odnosi się tylko do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie oznacza, że jeśli jesteś w zarządzie spółki akcyjnej to w cudowny sposób pozbywasz się odpowiedzialności za jej ewentualne długi.

Spójrz na wspomniany przeze mnie art. 299 ksh. Zgodnie z § 1 tego przepisu:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jeśli jesteś członkiem zarządu cała odpowiedzialność z tego przepisu spada właśnie na Ciebie. Dlaczego?

Ponieważ odpowiedzialności z art. 299 ksh nie podlegają:

 • członkowie rady nadzorczej
 • komisji rewizyjnej
 • wspólnicy
 • prokurenci
 • pełnomocnicy

Jako członek zarządu ponosisz na podstawie art. 299 ksh odpowiedzialność odszkodowawczą ex delicto. Jest to inny rodzaj odpowiedzialności niż odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.

Odpowiedzialność członka zarządu za długi jest bardzo rygorystyczna!

Trochę pocieszające dla Ciebie jest to, że nie odpowiadasz zawsze i za każde długi.  Poniesiesz odpowiedzialność tylko wtedy, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

Co zatem musi się wydarzyć, abyś jako członek zarządu odpowiedział na długi spółki?

Na początku musi powstać zobowiązanie lub zobowiązania.

Zauważ, że § 1 art. 299 ksh kończy się na słowie “zobowiązania”, a więc chodzi zarówno o zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne.

Przepis ten nie ogranicza się tylko do zobowiązań wymagalnych.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że odpowiadasz w sytuacji, gdy zobowiązanie spółki stało się  wymagalne, czyli powstał dług.

Spółka nie zapłaciła po prostu w terminie płatności.

Odpowiadasz także za zobowiązanie niewymagalne czyli w sytuacji, gdy powstał obowiązek zapłaty wynikający z umowy czy faktury ale termin płatności jeszcze nie nadszedł.

Co jeszcze musi się wydarzyć?

Klient spółki musi wystąpić o zapłatę do sądu i uzyskać w tej sprawie prawomocny wyrok.

Twoja spółka musiała zatem przegrać proces o zapłatę. W takiej sytuacji  klient zwykle kieruje sprawę do komornika, który próbuje wyegzekwować należność od spółki. Jeśli mu się to nie uda komornik może wydać postanowienie o umorzeniu egzekucji.

Wówczas klient może zdecydować, że zapuka do Twoich drzwi jako osoby, która pełniła w okresie powstania zobowiązania funkcję członka zarządu. Pamiętaj! Klient może to zrobić nawet wtedy, gdy zobowiązanie to nie było w czasie Twojej kadencji  wymagalne czyli nie upłynął jeszcze termin płatności.

Odpowiedzialność członka zarządu ma charakter nie tylko osobisty, ale i nieograniczony

To oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do Twojego majątku „prywatnego” jako członka zarządu, aby zaspokoić długu, który zaciągnęła spółka.

Bezsprzecznie odpowiedzialność członka zarządu ma również charakter subsydiarny, czyli posiłkowy, bowiem wierzyciel musi dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń w pierwszej kolejności od spółki.

Twoja odpowiedzialność jest też jest solidarna z odpowiedzialnością pozostałych członków zarządu.  Podczas szkolenia o odpowiedzialności za szkodę wyjaśniam Ci, że w zarządzie jest jak w powieści o „Trzech Muszkieterach”  – jeden za wszystkich wszyscy za jednego.

Zapamiętaj|! Art. 299 ksh wprowadza:

 • osobistą
 • solidarną
 • posiłkową
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki za jej zobowiązania.

Jakich dokumentów zatem musisz się obawiać, bo one wróżą postępowanie przeciwko członkowi zarządu?

Są to dowody bezskuteczności egzekucji, w szczególności:

 • zażądanie przez wierzyciela – klienta spółki wyjawienia majątku przez spółkę w sytuacji, gdy z przedstawionego przez spółkę wykazu wynika, że nie posiada majątku wystarczającego na pokrycie roszczeń wierzyciela
 • bezcelowość prowadzenia egzekucji została wykazana na podstawie bilansu spółki, którego jako Zarząd nie zakwestionowaliście
 • wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został oddalony przez sąd, gdyż majątek jej nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania
 • postępowanie upadłościowe zostało przez sąd umorzone, gdyż majątek spółki nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów tego postępowania
 • udowodniono spółce, iż jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość, obciążona ponad swą wartość wierzytelnościami korzystającymi z pierwszeństwa zaspokojenia
 • inne dowody wskazujące, że w danej sytuacji nie jest realne uzyskanie zaspokojenia przez wierzyciela z pozostałego jeszcze majątku spółki

Zapamiętaj!

Wierzyciel może wystąpić z żądaniem zaspokojenia swojego roszczenia do Ciebie jako członka zarządu dopiero wtedy gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Ale uwaga! Egzekucja prowadzona przeciwko spółce musi odnosić się do całego jej majątku, a nie jedynie do jego części.

Prowadzenie egzekucji z jednego tylko przedmiotu majątku spółki np. nieruchomości jest wystarczającą przesłanką tylko wtedy, gdy nieruchomość taka stanowi jedyny majątek spółki.

Oczywiście Udowodnienie tej okoliczności spoczywa na wierzycielu. Ale Ty możesz podnosić, że nie prowadzono egzekucji z całego majątku.

Nie bez powodu wyjaśniam moim Klientom jak kluczowe jest pytanie o majątek i sytuację finansową spółki!

Musisz wiedzieć co konkretnie wchodzi w skład tego majątku.

Ustalmy teraz za jakie długi jako członek zarządu możesz odpowiadać?

Podam Ci przykład:

Twoja spółka zawarła umowę sprzedaży 15 marca danego roku.

Zgodnie z tą umową do 15 kwietnia danego roku spółka powinna zapłacić fakturę za produkt lub usługę.

W międzyczasie – 1 kwietnia odwołano Cię z funkcji członka zarządu w spółce.

Czy zatem odpowiadasz za ten dług ?

Przecież nie upłynął jeszcze termin płatności w czasie Twojego zarządzania spółką

Odpowiedź brzmi: niestety TAK! Jeśli równocześnie istniały wtedy przesłanki do upadłości a nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zapamiętaj:

Za długi spółki odpowiadają osoby, które były członkami zarządu w czasie jego powstania oraz te, które pełniły funkcję członka zarządu w czasie – gdy zobowiązanie istniało chociaż nie było wymagalne

Co to znaczy wymagalne zobowiązanie? To oznacza, że upłynął jego termin płatności  i może być dochodzone przed sądem.

Wiesz już, że jako członek zarządu ponosisz odpowiedzialność za zobowiązania spółki również po wykreśleniu Cię z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wierzyciel może Cię pozwać także, gdy już nie jesteś w składzie zarządu, ale zobowiązanie powstało za Twojej kadencji np. na podstawie jakiejś umowy, nawet jeśli wymagalność nastąpiła później.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 marca 2004 r.:

Dla odpowiedzialności członka zarządu z art. 299 k.s.h. wystarczy samo istnienie zobowiązania spółki, w czasie, gdy był on członkiem zarządu, nie jest konieczna wymagalność zobowiązania w tym czasie, która może nastąpić już po zaprzestaniu pełnienia przez członka jego funkcji.

Wierzyciel może pozwać także osoby, które już nie są w składzie zarządu, ale zobowiązanie powstało za ich kadencji i nie zgłosiły one wniosku o upadłość, a zdaniem wierzyciela zachodziły ku temu przesłanki. Do odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. można bowiem pociągnąć nie tylko członka zarządu, który obecnie pełni swoją funkcję, lecz wszystkich członków zarządu pełniących swoje funkcje od momentu powstania zobowiązania, aż do chwili wytoczenia przeciwko nim powództwa. Przy czym, nie jest istotny wpis osoby danego członka zarządu do KRS-u, bierze się pod uwagę faktyczne wykonywanie tej funkcji przez daną osobę.

Wiesz dlaczego tak jest?

Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy prawo upadłościowe zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.

Rozumiesz już teraz dlaczego odpowiadasz też za niewymagalne zobowiązania?

Zauważ jakie ryzyko ponosisz, zawierasz umowy! Podpisujesz się pod konkretnymi ustaleniami, terminami płatności. Nawet jeśli skończy Ci się kadencja lub z innych przyczyn przestaniesz być członkiem zarządu odpowiadasz za długi, które wynikną z tych umów jeśli równocześnie istniały przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Bardzo często nie wiesz nawet czy faktury zostały zapłacone w terminie czy nie, a ponosisz odpowiedzialność. Jest tak także wtedy gdy nie widniejesz już w KRS jako członek zarządu.

Oczywiście skoro nie jesteś już członkiem zarządu, to nie można Ci przypisać winy za zaniechanie zgłoszenia spółki do upadłości przez nowy zarząd.

Jeśli jednak byłeś członkiem zarządu kiedy zobowiązania nie były wymagalne ale istniały wtedy już przesłanki do upadłości, to odpowiadasz nawet po wykreśleniu z KRS.

prawo holdingowe

Jak możesz się zabezpieczyć?  Jest kilka sposobów!

Dołącz do Grona Naszych Klientów – Dobrze Zabezpieczonych Członków Zarządu po przebytym szkoleniu:

Szkolenie VOD: Prawo holdingowe, nowelizacja KSH, odpowiedzialność członka zarządu

 

Monika Drab
radca prawny

***

Podcastu Prawne Sekrety Zarządów Spółek posłuchasz również na YouTube:

***

Szkolenie VOD: Prawo holdingowe, nowelizacja KSH, odpowiedzialność członka zarządu

Nie musisz czekać na termin szkolenia!

Zacznij od zaraz, albo kiedy będziesz mieć czas. Dostęp do szkolenia jest nieograniczony.

Ponad 4 godziny szkolenia VOD, które wpłynie na Twoje decyzje w zarządzie!

Zachęcamy do zakupu:

 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M.D. LEGAL SOLUTIONS w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: