fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Odpowiedzialność członka zarządu za weksel

Monika Drab16 lipca 202218 komentarzy

Drogi Czytelniku!

To będzie jeden z moich ulubionych postów, bo z zagadnień które dawno, dawno temu były przedmiotem mojej pracy magisterskiej. Obroniłam ją w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego 1998 r. ☺

Odpowiedzialność członka zarządu za weksel

Niewątpliwie, jako członkowie Zarządu zawieramy wiele umów. Jak je zabezpieczać najlepiej dla naszej spółki będę jeszcze nie raz pisała.

Dziś o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, aby zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko odpowiedzialności majątkiem osobistym za weksel podpisany przez nas – jak sądziliśmy – w imieniu firmy.

Zdarzyła się bowiem taka sytuacja, że Prezes Zarządu zawierając umowę został poproszony przez drugą stronę o podpisanie weksla jako zabezpieczenia tej umowy.

***

UWAGA: Zamiast czytać, możesz słuchać w moim podkaście:

***

Zgodził się. Podpisał weksel w prawym, dolnym rogu swoim podpisem zwykle używanym i opatrzył pieczątką firmową. Kontrahent jednak poprosił, aby Prezes podpisał się też obok czytelnie – Prezes to uczynił.

Czy dobrze zrobił? – na to pytanie odpowiem na końcu postu.

Czym jest weksel?

Weksel jest fantastycznym sposobem zabezpieczenia umowy. Pod warunkiem, że potencjalnym dłużnikiem jest podmiot, który ma majątek. Weksel to to rodzaj papieru wartościowego. Stanowi zabezpieczenie umowy zawartej pomiędzy stronami.

Należy pamiętać, że weksel in blanco stanowi zabezpieczenie majątkiem osobistym dłużnika – teraźniejszym i przyszłym. Zatem,  wierzyciel ma do dyspozycji cały majątek dłużnika zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

Jeśli jednak przedsiębiorca wie lub spodziewa się, że jego kontrahent nie ma majątku, to powinien sięgać do innych zabezpieczeń (np. gwarancji, poręczeń).

Gdyż weksel przy braku aktywów dłużnika, może okazać się nieskutecznym zabezpieczeniem. Weksel nie jest zatem dla każdej transakcji.

Weksel – kiedy go używamy?

Ustawa Prawo wekslowe pochodzi z 1936 roku i uchodzi za jedną z najlepszych ustaw w naszym ustawodawstwie. Była zmieniana w niewielkim zakresie.

Ustawodawca przedwojenny bardzo skrupulatnie uregulował całe postępowanie z wekslami. Weksel jest jednym z najbardziej rygorystycznych dokumentów. Dlatego, że każdy jego element ma swoje miejsce, które nie może być zmieniane przez strony.

Bezwzględnie wierzyciele winni przede wszystkim zadbać, aby ich potencjalni dłużnicy wekslowi podpisali się w odpowiednim miejscu oraz w odpowiedni sposób.

Obecnie, dla ważności weksla nie wymaga się, aby został wypełniony na jakimś szczególnym formularzu.

Weksel może być nawet sporządzony na kartce papieru wyrwanej z zeszytu lub na restauracyjnej serwetce. Nie ma to znaczenia dla ważności weksla.

Warunkiem odpowiedzialności wekslowej dłużników wekslowych jest złożenie własnoręcznego podpisu na wekslu. Na wekslach trzeba się zatem znać, aby je stosować.

Odpowiedzialność członka zarządu za weksel

Kto podpisuje weksel w przypadku osób fizycznych?

Podpis na wekslu złożony w prawnym dolnym roku oznacza: „ja przyrzekam, że zapłacę”. Dlatego wierzyciele powinni się kierować następującymi zasadami przy podpisywaniu weksli przez swoich kontrahentów:

….. ….. …., dnia ….. ….. ….. ….. r. Na ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. …..

Dnia zapłać (1) ….. ….. ….. ….. .. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …

bez protestu za ten sola weksel na zlecenie …… ….. ….. ….. …..

sumę ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. złotych.

Płatny ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(2) ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(1) Należy pamiętać, aby dostosować treść przyrzeczenia zapłaty do konkretnej osoby. Na przykład jeżeli wystawcą weksla jest jedna osoba to należy uzupełnić rdzeń „ zapłac” końcówką fleksyjną „ –ę’. Natomiast jeśli weksel wystawia kilka osób lub osoba prawna dodajemy „ – imy”. Podobnie należy dostosować wyraz „poręczam” w przypadku złożenia podpisów przez poręczycieli.

Kto podpisuje weksel w przypadku osób prawnych?

(2) Miejsce na złożenie podpisu przez Wystawcę weksla, który powinien zostać złożony  zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

a) w przypadku  osób fizycznych, Wystawca weksla: 

  • składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w prawym dolnym pustym polu weksla,
  • zamieszcza pod podpisem numer PESEL.

b) w przypadku osób prawnych, Wystawca weksla:

  • zamieszcza w prawym pustym polu weksla pieczątkę firmową podmiotu, której treść jest zgodna z nazwą wynikającą z właściwego rejestru, tj. z KRS -u,
  • oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań wekslowych, w imieniu tego podmiotu składają swoje podpisy (podpisy mogą być złożone pod pieczątkami imiennymi),

c) Nadto, weksel powinien być podpisany w obecności wierzyciela. Tylko w takiej sytuacji wierzyciel ma pewność, że podpis złożył jego kontrahent a nie inna osoba. Na przykład celowa poproszona o podpisanie się na wekslu.

Weksel – co to? Rodzaje weksli i ich charakterystyka

Jest kilka cech zabezpieczenia przez weksel które dają mu przewagę nad innymi zabezpieczeniami w naszym prawie, przede wszystkim:

 • bezwarunkowy charakter

Dłużnik przyjmuje na siebie przede wszystkim  bezwarunkową odpowiedzialność za to, że zapłaci sumę wymienioną na wekslu. Jest to odpowiedzialność niezależna od spełnienia jakichkolwiek warunków.

 • samodzielność

Zobowiązanie wekslowe każdej z podpisanych na wekslu osób wynika z tego, że dana osoba złożyła na wekslu swój podpis. Zobowiązanie to jest niezależne od zobowiązania innych osób podpisanych na wekslu.

 • solidarność

Wierzyciel weksla może dochodzić roszczeń – według swego wyboru – przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom podpisanym na wekslu. Bez potrzeby zachowania porządku w jakim się zobowiązali

 • abstrakcyjność

Zobowiązanie wekslowe „odrywa się” od  sytuacji gospodarczej w związku z którą został wystawiony i wręczony weksel. Każdy kto złożył swój podpis na wekslu, musi się liczyć z tym, że może być zobowiązany do zapłaty. Nawet wtedy gdy okaże się, że umowa w oparciu o którą weksel wystawiono jest nieważna!

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego a sytuacja prawna spółki-wystawcy weksla

Dlaczego poręczenie wekslowe może okazać się atrakcyjniejsze od cywilnego?

Poręczenie wekslowe tzw. aval udziela się w bardzo prosty i szybki sposób. Tj. poprzez złożenie podpisu przez poręczyciela na przedniej stronie weksla w okolicy podpisu wystawcy czyli dłużnika.

Poręczenie może być też udzielone na odwrocie weksla ale łącznie ze słowem „ręczę”, „poręczam”, „gwarantuję”, „aval’, „per aval” lub innym równoważnym wskazującym na poręczenie oraz podpisanie go przez poręczyciela

Jeżeli poręczenie udzielane jest tylko co do części sumy wekslowej, musi być to na wekslu wyraźnie wskazane.

Jest kilka istotnych różnic pomiędzy poręczeniem wg. prawa cywilnego a poręczeniem wekslowym, które sprawiają, że awal może okazać się atrakcyjniejszy od poręczenia cywilnego, oto niektóre z nich:

 • Aval jest ważny choćby zobowiązanie wekslowe było nieważne, a poręczenie cywilne może istnieć tylko wtedy, gdy dług powstał na podstawie ważnej  umowy.
 • Avalista zawsze odpowiada jak dłużnik solidarny a poręczyciel cywilny odpowiada jak współdłużnik solidarny jedynie w braku odmiennego zastrzeżenia.
 • Aval nie wymaga określenia górnej kwoty, do której ponosi odpowiedzialność avalista, gdy tymczasem poręczenie jest możliwe tylko do wysokości z góry oznaczonej.

Jeżeli weksel został wystawiony prawidłowo, poręczyciel nie będzie mógł się uchylić od odpowiedzialności. Warto również powołać się na art. 47 Prawa wekslowego, który stanowi, że wystawca weksla i poręczyciel odpowiadają za należność wynikającą z weksla w sposób solidarny. 

Odpowiedzialność członka Zarządu za zobowiązanie wekslowe

Każdy członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy, o czym pisałam tutaj>>

Zatem, odpowiedzialność za podpisanie weksla uzależniona jest od tego, czy uda się udowodnić winę. Jeżeli nie można jej wykazać, to odpowiedzialności nie ponosimy (art. 293 k.s.h.).

Tak więc sam fakt podpisania weksla na zabezpieczenie jakiejś transakcji nie oznacza, że członek zarządu odpowiada wobec spółki.

Zgoda wspólników na podpisanie weksla

Oto, rady dla Ciebie, jak podpisać weksel w imieniu spółki:

1. Zarządzając spółką z o. o. sprawdzamy zapisy umowy spółki z o.o. abyśmy wiedzieli do jakiej wysokości możemy zaciągnąć zobowiązanie wekslowe, bez niczyjej zgody.

Zgodnie z art. 230 k.s.h.: “Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników”.

Chyba, że tą regułę wyłącza umowa spółki. Jeżeli członek Zarządu zaciągnął zobowiązanie o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego bez uchwały wspólników, to samo zobowiązanie jest ważne. Ale brak uchwały wspólników otwiera możliwość skierowania przeciwko członkowi zarządu roszczenia o odszkodowanie.

Interpretacja Sądu Najwyższego

WAŻNE: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu   z dnia  19 kwietnia 2011  r., sygn. akt  I ACa 269/11:

Ustawodawca zdecydował się „zdjąć” z barków kontrahentów spółek sankcję bezwzględnej nieważności czynności prawnych zdziałanych z naruszeniem regulacji zawartej w art. 230 k.s.h. Przyjęta została zasada, że przepisu art. 17 § 1 k.s.h. nie stosuje się, czyli kontrahenci spółek nie będą ponosili negatywnych skutków braku podejmowanych w spółkach uchwał. Obecne jednoznaczne brzmienie art. 230 k.s.h. powoduje, że jego stosowanie odnosi się jedynie do skutków wewnętrznych spółki. Tego typu zmiana stanowi bezsprzecznie wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności obrotu.

WYJĄTEK: spółki jednoosobowe, w których wspólnik jest też jedynym członkiem zarządu. Tak: wyrok  z dnia  28 maja 2015  r., sygn akt III CSK 290/14:

W świetle celu uregulowania zawartego w art. 230 k.s.h., którym jest ochrona wspólników i spółki przed nieodpowiedzialnymi działaniami członków zarządu, nie ma uzasadnienia stosowania art. 230 k.s.h. do spółek jednoosobowych, w których wspólnik jest też jedynym członkiem zarządu, gdyż jego czynności mogą szkodzić tylko jemu.

Jak wypełnić weksel?

2. Należy złożyć podpis przy pieczątce firmowej spółki. Podpis osoby prawnej na wekslu musi bowiem zawierać obok własnoręcznego podpisu osoby która w imieniu tej osoby wystawiła weksel. Pełne dane firmy tej osoby prawnej, albo skróconą jej wersję ujawniona w KRS, albo w końcu nazwę finezyjną i oznaczenie numeru pod którym osoba ta została zarejestrowana w KRS. Umożliwi to ustalenie jej formy organizacyjnoprawnej.

WAŻNE: Wyrok z dnia  2 marca 2016  r., sygn. akt  OSNC 2017/2/22:  

Złożenie przez osoby fizyczne podpisów na wekslu przy pieczęci firmowej osoby prawnej stanowi dostateczny przejaw działania tych osób w imieniu zastępowanej osoby prawnej.

Oznaczenie nazwy firmy nie musi być napisane własnoręcznie. Może być wyciśnięte stemplem (praktyka ta jest powszechnie stosowana), napisane maszynowo, wydrukowane lub w inny sposób odwzorowane na wekslu.

Podpisy na wekslu

Własnoręczne muszą być zatem tylko podpisy osób umocowanych do podpisywania weksli w imieniu osoby prawnej. W przypadku osób prawnych podpisy ich przedstawicieli powinny być złożone przy stemplu firmowym (oznaczeniem nazwy firmy).

Wymogi te są niezbędne, gdyż z weksla obligatoryjnie i jednoznacznie musi wynikać, kto jest zobowiązany do zapłaty weksla.

Nie zobowiązuje wekslowo osoby reprezentowanej podpisanie weksla przez osoby wchodzące w skład organu osoby prawnej bez nazwy firmy w imieniu której osoby te działają, albo w brzmieniu odmiennym od tej nazwy.

Członkowie zarządu w spółce z o.o. jako zabezpieczenie zapłaty wierzytelności podpisali weksel. Użyto firmowych pieczęci członków zarządu. Czy członkowie zarządu mogą odpowiadać za podpisanie weksla?

3. Należy unikać składania dodatkowo własnego podpisu obok podpisu złożonego wraz z pieczątką spółką. Aby nie było ryzyka uznania tego podpisu za poręczenie. Oznaczałoby, że członek Zarządu będzie ponosił odpowiedzialność majątkiem osobistym!

Zapraszam do obejrzenia mojego szkolenia w platformie Prawo dla Zarządu na temat odpowiedzialności członka zarządu za weksel. Szkolenie to znajdą Państwo tutaj.

Odpowiedzialność członka zarządu za weksel

 

Zapraszamy też do dołączenia do Grona Naszych Klientów – Dobrze Zabezpieczonych Członków Zarządu po przebytym szkoleniu:

Szkolenie VOD: Prawo holdingowe, nowelizacja KSH, odpowiedzialność członka zarządu

Zapraszam Cię na zakupy po wzory dokumentów:

Skorzystaj z wiedzy w moich autorskich e-bookach:

Pozostańmy w kontakcie:

Monika Drab
radca prawny

***

Podcastu Prawne Sekrety Zarządów Spółek możesz słuchać również na YouTube:

***

E-book: Mobbing w pracy – Co dalej?

Dowiedz się co zrobić, gdy jesteś mobbingowana/y!

Polecamy tą publikację, jeśli:

 • Ty lub osoba z Twojego otoczenia jest mobbingowana.
 • Ale nie wiecie co zrobić dalej, jak się bronić, jak walczyć?
 • Chcecie dochodzić zapłaty za swoje szkody i krzywdy [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Monika Drab
radca prawny

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Monika Drab Kancelaria Radcowska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  PATRYCJA 17 września, 2018 o 10:09

  Dzień dobry Pani Mecenas,
  Bardzo zainteresował mnie artykuł o odpowiedzialności wekslowej.
  Nie jestem co prawda członkiem zarządu, ale mam pełnomocnictwo od członków zarządu.
  Czy mogłaby Pani rozwinąć wątek mojej odpowiedzialności jako pełnomocnika? Rzeczywiście czasami jako dyrektor i pełnomocnik podpisuję do umów weksle w imieniu spółki.

  Odpowiedz

  Monika Drab - Grotowska 17 września, 2018 o 10:22

  Witam Pani Patrycjo,
  Podpisując weksel w imieniu spółki jako pełnomocnik musi Pani zadbać o to, aby podpis znalazł się przy pieczęci firmowej tak, aby nie było wątpliwości, że zaciąga Pani zobowiązanie w imieniu firmy, a nie jako osoba fizyczna. Ponadto pełnomocnictwo do podpisania weksla wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań wekslowych.
  Dlatego na podstawie pełnomocnictwa ogólnego, jeśli takowe Pani posiada nie powinna Pani zaciągać zobowiązań wekslowych.
  Pozdrawiam, Monika Drab – Grotowska

  Odpowiedz

  PATRYCJA 17 września, 2018 o 11:08

  Dziękuję za podpowiedź Pani Mecenas.

  Mam jeszcze pytanie to czy w takim razie jako prokurent mogłabym podpisać weksel do jakiejś umowy w firmie?

  Odpowiedz

  Monika Drab - Grotowska 17 września, 2018 o 15:59

  Tak Pani Patrycji, podpis na wekslu złożyć może prokurent, gdyż z mocy ustawy prokura umocowuje do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, a ustawa nie wymaga w tym zakresie pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.
  Pozdrawiam, Monika Drab – Grotowska

  Odpowiedz

  Agnieszka 3 października, 2019 o 20:57

  Witam Pani Mecenas,
  Ja mam pytanie z drugiej strony.. tzn zaczynamy zajmować się wynajmem samochodów i chcemy do umowy zastosować weksel plus deklaracje wekslowa. Zgłosił się do nas klient – sp. Z o.o. i trochę się zaczęliśmy zastanawiać. Weksel może podpisać w imieniu firmy prezes zarządu, tylko pytanie czy kapitał zakładowy który wynosi tylko 5000 jest wyznacznikiem wypłacalności? Klient chce wysłać bilans żeby potwierdzić swoją wypłacalność. Czy weksel w przypadku spółki zoo jest wystarczający?

  Odpowiedz

  Monika Drab- Grotowska 4 października, 2019 o 10:38

  Witam Pani Agnieszko,
  Dziękuję za pytanie.
  To prawda może być problem jeśli spółka zoo nie będzie miała majątku z którego będzie można wyegzekwować należności, szczególnie przy niskim kapitale zakładowym , bo wspólnicy tej spółki nie ponoszą odpowiedzialności zasadniczo, stąd też nazwa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;) Aby wzmocnić zobowiązanie z weksla spółki można dodać awal czyli poręczenie członka/członków zarządu, wtedy w razie braku majątku spółki do egzekwowania będzie można nawet niezależnie skorzystać z majątku poręczycieli wekslowych, o ile oczywiście członek zarządu/członkowie zarządu kontrahenta zdecydują się tak „wesprzeć” zabezpieczeniem działalność spółki. Przeanalizowanie bilansu tej spółki jest bardzo dobrym pomysłem bo dowiemy się czy i jakie są aktywa, na samym wyniku bym się nie koncentrowała. Mogłabym dużo jeszcze pisać na ten temat;) , zapraszam do kontaktu jeśli będziecie Państwo w potrzebie (t:691056465)

  Odpowiedz

  Marta 14 października, 2020 o 09:10

  Dzień dobry,
  Czy w sytuacji gdy wystawcą weksla jest sp. z o.o. weksel w jej imieniu podpisuje członek zarządu można/należy żądać oświadczenia małżonka w celu wzmocnienia zabezpieczenia? Czy ewentualnie członek zarządu składa w imieniu spółki podpis plus dodatkowo podpis jako osoba fizyczna, co uprawnia do ewentualnej egzekucji z majątku osobistego?

  Odpowiedz

  waldek 28 stycznia, 2020 o 16:43

  Dzień dobry . W imieniu spółki pod umową pożyczki i wekslem podpisał się członek zarządu który został odwołany 3 miesiące wcześniej . Pożyczkodawca nie sprawdził w KRS jego statusu . Czy on odpowiada za
  zobowiązania z umowy którą podpisał ?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Monika Drab-Grotowska 28 stycznia, 2020 o 17:07

  Dzień dobry Panie Waldku,
  dziękuję za bardzo ważne pytanie. Tak odpowiada na podstawie art. 39 par 3 Kodeksu cywilnego.
  Najpierw Pożyczkodawca powinien wystąpić do spółki, aby właściwy zarząd potwierdził umowę, czyli ją uzdrowił. Jeśli to nie nastąpi, to art. 39 par 3 Kc: § 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę
  nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.
  Czyli można dochodzić odpowiedzialności przed Sądem. A co do weksla, to każdy odpowiada z podpisu złożonego w sposób odpowiedni, czyli własnoręcznie w prawym dolnym rogu. Zatem może odpowiadać własnym majątkiem. Zapraszam na platformę http://www.prawodlazarzadu.p
  Tam wkrótce VOD również i w tym temacie.
  Gorąco Pozdrawiam!

  Odpowiedz

  Piotr 20 lutego, 2020 o 17:16

  witam, Pani Mecenas
  w roku 2016 podpisałem weksel inblanko jako jeden z członków zarządu w imieniu spółki z o.o. pod zabezpieczenie umowy handlowej z określonym kredytem kupieckim w wysokości 50 000 zł, w tym samym roku zrezygnowałem z pełnienia funkcji vice prezesa i członka zarządu co zostało w roku 2017 odnotowane w KRS, pozostałem tylko udziałowcem w spółce
  w czasie kiedy pełniłem funkcje w spółce, spółka nie posiadała żadnych zobowiązań wobec wystawcy weksla, w okresie kiedy nie pełniłem już żadnych funkcji w spółce obecny prezes zarządu zaciągnął zobowiązania na kwotę ponad 200 000 zł która stała się wymagalna na koniec 2019 r o czym dowiedziałem się w lutym 2020 kiedy otrzymałem do wykupienia weksel na kwotę ponad 200 000 zł
  czy mam się czegoś obawiać ?

  Odpowiedz

  Monika 4 marca, 2020 o 08:00

  Dzień dobry, przepraszam Panie Piotrze za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi, ale to wszystko przez ferie a teraz tematy z koronawiusem i wprowadzanie zabezpieczeń u Klientów.
  Zatem Panie Piotrze jeśli „czasie kiedy pełnił Pan funkcje w spółce, spółka nie posiadała żadnych zobowiązań wobec wystawcy weksla”, to nie ma się Pan czego obawiać.
  Jako członkowie zarządu odpowiadamy nie za to, że zabezpieczymy jakąś transakcję, zgodnie z prawem ale za zobowiązania, więc jeśli one nie powstały w czasie sprawowania przez Pana funkcji w Zarządzie, to jest ok.
  Zapraszam do zarejestrowania się na http://www.prawodlazarzadu.pl wkrótce będzie miał Pan możliwość skorzystania z moich VOD nt. odpowiedzialności członków zarządu, a jedno z nich dot. odpowiedzialności wekslowej.
  Serdecznie zapraszam i dziękuję za pytanie!
  Pozdrawiam,Monika

  Odpowiedz

  Alina 23 marca, 2020 o 18:28

  Szanowna Pani Mecenas,
  czy w sytuacji gdy wystawcą weksla jest spółka jawna, która następnie uległa przekształceniu w sp. z o.o., wierzyciel może wykorzystać weksel wystawiony przez sp.j. w celu dochodzenia roszczeń od wspólników spółki jawnej (czyli m.in mnie) czy też może ten weksel należy traktować jak wystawiony przez sp. z o.o. w związku z dokonanym przekształceniem?

  Pozdrawiam serdecznie
  Alina

  Odpowiedz

  Monika 23 marca, 2020 o 18:57

  Droga Pani Alino,
  dziękuję za zapytanie. Tego weksla nie można traktować jak wystawionego przez sp. z o. o. , niestety 🙁
  Art. 574. k.s.h. [Odpowiedzialność wspólników]
  Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.
  Odpowiedzialność wspólników sp. j będzie po przekształceniu przez 3 lata.
  Pozdrawiam bardzo serdecznie, Monika

  Odpowiedz

  Dominika 16 września, 2020 o 16:18

  Dzień dobry,
  w jaki sposób będzie kształtowała się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązanie wekslowe w sytuacji, gdy przy podpisie nie wskaże się nazwy spółki (umowa i deklaracja wekslowa zostały podpisane przez członków zarządu i opatrzone pieczątką, a pod treścią weksla jest wyłącznie podpis)? Czy w takim przypadku wierzyciel może dochodzić zapłaty bezpośrednio od członka zarządu, a jeżeli tak to na jakiej podstawie?

  Odpowiedz

  Monika Drab-Grotowska 17 września, 2020 o 13:01

  Dzień dobry,
  Dziękuję Pani Dominiko za pytanie.
  W żołnierskich słowach odpowiedź brzmi: Tak, może na podstawie weksla.
  Pozdrawiam i zapraszam na http://www.prawodlazarzadu.pl
  Znajdzie tam Pani całe szkolenie VOD na temat odpowiedzialności członków zarządu z podpisanych weksli.
  Pozdrawiam,Monika

  Odpowiedz

  Aneta 14 grudnia, 2021 o 15:18

  Dzień dobry,
  Wspólnik spzoo zamierza udzielić pożyczki do spółki. Jest propozycja umowy pożyczki lub wystawienie weksla przez spółkę – jakie są różnice pomiędzy pożyczką a wekslem?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Aneta Tokarska

  Odpowiedz

  Monika 14 grudnia, 2021 o 19:41

  Dzień dobry Pani Aneto,
  trudno porównać umowę pożyczki do weksla bo to dwie odrębne instytucje prawa.
  Umowa pożyczki to w skrócie jedna strona pożycza, druga zobowiązuje się do zwrotu w ustalonym terminie. Weksel in blanco to zabezpieczenie zwrotu, najlepiej z deklaracją wekslową odwołującą do umowy pożyczki, czyli można zawrzeć umowę pożyczki i zabezpieczyć ją wekslem.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Monika

  Odpowiedz

  Jacek 4 maja, 2023 o 19:27

  Co do abstrakcyjności weksla – co do zasady tak, ale cecha abstrakcyjności doznaje ograniczeń w relacji remitent-wystawca jak i wobec kolejnych posiadaczy weksla (tu w sytuacji złej wiary lub niedbalstwa nabywcy weksla

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez M.D. LEGAL SOLUTIONS w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: