fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Regulamin sklepu

Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu dostępnego pod adresem www.odpowiedzialnoscczlonkazarzadu.com. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

Sklep internetowy M.D. Legal Solutions Monika Drab Kancelaria radcy prawnego  jest prowadzony przez Monikę Drab prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M.D. Legal Solutions Monika Drab Kancelaria radcy prawnego, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 949-157-75-40, REGON 017500962.

§1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. Legal Solutions Monika Drab Kancelaria radcy prawnego wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 949-157-75-40, REGON 017500962.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.odpowiedzialnoscczlonkazarzadu.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny w sklepie wzór umowy w formacie doc. będący przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy: ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
 2. Adres e-mail sprzedawcy: sekretariat@dja-legal.pl
 3. Numer telefonu sprzedawcy: +48 691056465

§ 3 Informacje podstawowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (do ceny doliczony zostanie podatek VAT).

§ 4 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy: wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Następnie należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz danych koniecznych do wystawienia faktury, jeśli zamawiający życzy sobie otrzymać fakturę. Na koniec należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności w Tpay oraz dokonać opłaty za zamówienie.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 4 regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostarczenie produktu następuje na wskazany adres e-mail (produkt online) niezwłocznie (w ten sam dzień) po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy w serwisie Tpay.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na charakter produktu (produkt cyfrowy), na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Art. 38 pkt 13 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
  na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

§ 7 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (uszkodzony plik, nieodpowiedni format) lub prawną.
 2. Reklamację należy zgłosić sprzedawcy drogą elektroniczną na adres sekretariat@dja-legal.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

***

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora w ramach i przy pomocy Serwisu a celem tego przetwarzania zostały opisane poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu, i na podstawie, odpowiednio:

1. dane obejmujące: login, adres email, telefon oraz imię i nazwisko – zapewnienia dostępu do usług Serwisu wymagających założenia Konta; prowadzenie Konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),

2. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko – w związku z zamiarem zawarcia Umowy, a następnie dodatkowo: adres, NIP (dotyczy klientów dokonujących zakupów Usług na rzecz firmy), dane dotyczące zawartej Umowy, w tym dane dot. rachunku bankowego – w celu dokumentowania faktu zawarcia i w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; wykonania obowiązków prawnopodatkowych dotyczących zawartej umowy; – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

3. adres email, telefon, adres oraz imię i nazwisko – dla potrzeb statystycznych oraz związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla potrzeb ewidencjonowania zgłoszeń odnoszących się do ewidencjonowania sprzeciwów zgłaszanych na podstawie niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

4. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora);

UWAGA: osoba, której dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania. Po doręczeniu sprzeciwu dalsze przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego zostanie zaniechane.

5. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

1) W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług w naszym Serwisie, Administrator zbiera Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.

2) Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia przez Państwa Konta.

3) Mogą Państwo założyć Konto w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego (w formularzu oznaczono dane wymagane do założenia Konta oraz dane, których podanie jest dobrowolne) – wtedy przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.

4) Przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu nie wymaga założenia Konta. Przed udostępnieniem treści do czytania Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenia zgody na przetwarzanie Ciasteczek (ang.: Cookies).