fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Wzory dokumentów dla Ciebie

Rezygnacja z funkcji członka zarządu czasami przypomina scenę z filmu Titanic. Kiedy to kapitan słynnego transatlantyku popędzając pasażerów, aby szybciej wchodzili do szalup wykrzykiwał „Ratujcie się! ja zostaję, bo kapitan opuszcza statek jako ostatni”.

Rzeczywiście został na statku aż do zatonięcia.

Czy wiesz z czego wynika ta reguła, że kapitan opuszcza statek jako ostatni?

Otóż artykuł 61 Kodeksu morskiego mówi, że jeżeli statkowi grozi zagłada, kapitan obowiązany jest w pierwszej kolejności zastosować wszelkie dostępne mu środki dla ocalenia pasażerów, a następnie załogi.

Kapitan opuszcza statek jako ostatni, czuwając nad ocaleniem, jeżeli jest to możliwe, dzienników, dokumentów, map, kosztowności i kasy statku.

Ale czy członek zarządu ma obowiązek pozostania w spółce do końca, gdy wiadomo już jest, że spółka „tonie” finansowo? I jaka jest jego odpowiedzialności wtedy?

rezygnacja z funkcji prezesa zarzaduTo będzie dłuższy wpis, ale otrzymasz ode mnie kompedium wiedzy na temat rezygnacji z funkcji członka zarzadu. Zaparz więc mocną kawę i zaczynamy!

Taka oto sytuacja:

W spółce źle się dzieje, spadek obrotów, opóźnienia w płatnościach, problemy z roszczeniowymi kontrhentami, nie najlepsza sytuacja w branży pogłębiła kryzysową sytuację. Zarząd liczył na wygranie dużego przetargu, który miał przynieść środki pieniążne do spółki… Niestety. Rzeczywistość okazała się nie być przychylna.

Prezes zarządu – zmęczony sytuacją – składa rezygnację z funkcji członka zarządu, nie analizuje przy tym sytuacji firmy pod kątem przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Nie analizuje, bo nie zna tych przesłanek. Wie tylko, że jak spółka „traci płynności”, to istnieje zagrożenie upadłością, ale w szczegółach nigdy tym tematem się nie interesował.

Na pokładzie zostają pracownicy, zobowiązania, niezakończone kontrakty.

Oczywiście, każdy członek zarządu ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji

Ale czy wraz ze złożeniem rezygnacji kończy się odpowiedzialność?

Nie.

Czy zarząd może uciec przed odpowiedzialnością poprzez rezygnację?

Nie.

Ciekawy stan faktyczny rozpatrywał Sąd Najwyższy wydając wyrok w 15 lutego 2018 r. o sygn. akt I UK 557/16.

Otóż, prezes zarządu spółki akcyjnej, która nie opłacała składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i w niektórych miesiącach nie regulowała podatku VAT, złożył rezygnację z zamiarem „ucieczki” przed odpowiedzialnością za zaległości składkowe. 

Prezes nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Tłumaczył się tym m.in., że brak bilansu uniemożliwiał mu zorientowanie się w trudnej kondycji spółki i złożenie na czas wniosku o upadłość.

Jednak Sąd Najwyższy wskazał, że zadaniem członka zarządu jest bieżąca kontrola stanu majątkowego spółki, a nie poleganie jedynie na wymaganych prawem sprawozdaniach. A więc złożenie przez prezesa rezygnacji ze swojej funkcji nie zwolniło go z odpowiedzialność za zobowiązania składkowe zarządzanej spółki.

Zatem, co powinien zrobić członek zarządu, gdy w spółce zaczyna dziać się nieciekawie? Co ma zrobić, gdy spółka traci płynność, gdy występują opóźnienia w płatnościach?

Członek zarządu musi wówczas ustalić, czy spółka nie spełnia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości – to kwestia matematyki… albo inspiracji z Kodeksu morskiego.

Naucz się, jak rozpoznać, czy przypadkiem Twój majątek nie jest zagrożony w związku z sytuacją finansową spółki, którą zarządzasz. Skorzystaj w tym celu z kompleksowego szkolenia VOD nt. Odpowiedzialności członka zarządu od powołania do odwołania.

odpowiedzialność członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu z ważnych powodów

rezygnacja z funkcji prezesa zarzaduŁyk dobrej kawy i zapraszam na ciąg dalszy:

Przychodzą i takie momenty, kiedy:

 • żona/mąż/dzieci płaczą, że nie ma nas w domu, czyli sytuacja rodzinna,
 • zachorowaliśmy i powrót do zdrowia wymaga czasu i zwolnienia tempa,
 • nie dogadujemy się z kolegami z Zarządu, a wręcz utraciliśmy do nich zaufanie,
 • rada nadzorcza/wspólnicy/akcjonariusze, pomimo, iż generalnie nie mogą nam wydawać poleceń –to notorycznie chcą zarządzać spółką zamiast nas i ten konflikt jest nie do przezwyciężenia a wiemy, że odpowiedzialność i tak spadnie na Członków Zarządu,
 • albo po prostu masz lepszą propozycję pracy.

W takich chwilach przychodzi chęć na rezygnację z bycia w Zarządzie danej spółki.

Jak to zrobić, aby było skutecznie i bezpiecznie?

Zasady rezygnacji z funkcji członka zarządu w sp. z o. o. i spółce akcyjnej

Popatrz na przepisy:

 Art.  202.  [Wygaśnięcie mandatu] dla sp. z o. o.:

Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

 Art.  369.  [Długość kadencji zarządu, wygaśnięcie mandatu] dla spółki akcyjnej:

Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.

Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Co oznacza to magiczne odwołanie do przepisów o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie?

Otóż, odwołanie to daje Ci bardzo ważna wskazówkę! O której nie możesz zapomnieć chcąc zrezygnować z zarządzania spółką.

Odpowiedzialność za szkodę przy rezygnacji członka zarządu

Konkretnie jest to odwołanie do art. 746 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Odpowiedzialny za szkode czyli za co ?

Za uszczerbek majątkowy który spółka poniosła przez Twoją rezygnację

Zatem nie możesz odejść ze spółki bez powodu!

Zawsze rezygnacja z bycia w zarządzie będzie wymagała powodu i musi on być ważny.

A co jak ważny nie będzie?

Wtedy spółka będzie mogła wystąpić do Ciebie o odszkodowanie za to, że liczyła, iż będziesz sprawował funkcje do końca kadencji. Mogą się przecież pojawić szkody, np. wynikające z niedokończonych projektów.

Reasumując:

Musisz mieć tzw. ważne powody, bo jeśli z tytułu pełnionej funkcji członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie – a pewnie tak jest – a rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu – ponosisz odpowiedzialność za szkodę, którą tym działaniem wyrządziłeś spółce.

Przykłady „ważnych powodów” rezygnacji znajdziesz w moich  wzorach rezygnacji z funkcji członka zarządu

rezygnacja z funkcji członka arządu    Ciesz się gotowymi dokumentami albo czytaj dalej 🙂

Jeśli rezygnacja nastąpiła z „ważnych powodów”, jako członek zarządu zwolniony jesteś od odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jeżeli jednak nie istnieje ważny powód uzasadniający złożenie rezygnacji, a chcesz „zabrać zabawki” bo zamierzasz np. rozpocząć prowadzenie działalności konkurencyjnej albo masz propozycję funkcji lepiej wynagradzanej, to pamiętaj, że spółka będzie mogła żądać odszkodowania, gdyż przerywając nagle więź jaka Cię łączy ze spółkę możesz wyrządzać jej tym szkodę.

Brak ważnego powodu do rezygnacji nie wpływa na skuteczność rezygnacji – czyli przestaniesz być członkiem zarządu z dniem rezygnacji, ale może uzasadniać jedynie odpowiedzialność odszkodowawczą.

Do kogo zaadresować rezygnację z funkcji członka zarządu?

Oświadczenie o rezygnacji musisz złożyć właściwemu adresatowi, czyli komu konkretnie.

Na ten temat powstało wiele wykładni i opinii.

Praktyka, komentatorzy rekomendowali składać rezygnację radzie nadzorczej, czy też pełnomocnikowi  powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

Jednak to ostatecznie okazała się nieprawidłowa droga bo żaden z tych organów nie ma kompetencji do tzn. reprezentacji biernej spółki czyli odbierania oświadczen woli.

Na szczęście na pytanie:

Do kogo członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji,

odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 roku, sygn. akt III CZP 89/15

Zatem mamy takie sytuacje:

Gdy wspólnik/akcjonariusz jest jedynym członkiem zarządu rezygnacja wymaga formy aktu notarialnego musisz iść do notariusza i tam złożyć rezygnacje. Notariusz zawiadomi o rezygnacji sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego.

Gdy nie jesteś jedynym członkiem zarządu oświadczenie o rezygnacji składasz SPÓŁCE którą zarządzasz na ręce innego członka zarządu lub prokurenta.

W  przypadku reprezentacji biernej, czyli do odebrania oświadczeń woli nie jest wymagane współdziałanie zgodnie z reprezentacja. Mniejsza jest waga reprezentacji biernej polegającej na odbiorze oswuadczeń w porównaniu z reprezentacją czynną polegająca na składaniu oświadczen woli przez oosbe prawną

Dlatego możesz złożyć rezygnację i wręczyć ją nawet jednemu członkowi zarządu nawet jeśli macie reprezentację łączną.

Ale nasuwa się pytanie co w sytuacji, gdy zarząd jest jednoosobowy i nie ma prokurenta?

Ostatni członek zarządu a rezygnacja

Do czasu nowelizacji ksh z dnia 1 marca 2019 r. rezygnacje w przypadku jednoosobowego zarządu, ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie składane były poprzez wysłanie  rezygnacji na adres spółki. Ewentualnie poprzez złożenie w sekretariacie zarządu, tak aby umożliwić podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.

Było to działanie poprawne i zgodne z wytycznymi Sądu Najwyższego.

Moment złożenia rezygnacji ma znaczenie zasadnicze bowiem, od tej chwili teoretycznie członek zarządu przestaje ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Teoretycznie bo praktyka zna różne przypadki ale o nich mówię na innym VOD bo dot odpowiedzialności za długi

W każdym razie zwróć uwagę na obowiązujące od 1 marca 2019 nowe przepisy ksh:

Dla sp z o. o. mamy art.  202. §  6 

Dla spółki akcyjnej art.  369.  §  51  

Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Z tych przepisów wynika, że jeżeli wszyscy członkowie zarządu chcieliby złożyć rezygnację albo jest jeden członek zarządu tylko to:

W sp. z o.o. składa rezygnację –  wspólnikom

W spółce akcyjnej –  radzie nadzorczej

Zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie.

Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu wraz z ważnym powodem wpisujemy do zaproszenia na zgromadzenie wspólników a w spółce akcyjnej do ogłoszenia o walnym zgromadzeniu.

Jednak to nie wszystko.

Z dnia na dzień zrezygnować nie możesz!

Musisz poczekać

Ile?

Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie  + 1 dzień

bo rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników lub  walne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

Czyli obliczmy od kiedy możesz odejść ze spółki?

Najpierw w z o.o:

Wiemy, że zgromadzenie zwołuje się co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem, mówi o tym art. 238 ksh.

Czyli podejmujesz decyzję o rezygnacji i np 1 marca wysyłasz zaproszenia wspólnikom na zgromadzenie, musisz dać im min 2 tygodnie (238 ksh) czyli najwcześniej na 15 marca możesz zwołać zgromadzenie a Twoja rezygnacja będzie skuteczna 16 marca najwcześniej,

Zatem 16 dni działasz jeszcze i odpowiadasz !

Moja rada: w tym okresie zabezpiecz dokumenty świadczące o sytuacji finansowej spółki i nie podejmuj działań, za wjatkiem tych drobnych i konieccznych, które rodziłyby zobowiązania spółki.

W spółce akcyjnej mamy inną sytuację – przepis art. 402 ksh wskazuje, że walne zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem walnego.

Czyli 1 marca dajesz ogłoszenie z rezygnacja i ważnym powodem, że 22 marca odbędzie się walne ale Twoja rezygnacja będzie skuteczna od 23 marca czyli później niż w sp z o. o.

Czy spółka może nie zgodzić się na Twoją rezygnację? – nie, nie może, bo zgoda spółki na rezygnacje nie jest wymagana.

Dowiedziałeś się, że nie możesz zrezygnować z funkcji bez ważnego powodu.

Wiesz, że spółka może zakwestionować wskazany przez Ciebie powód i dochodzić odszkodowania za to, że poniosła szkodę na skutek Twojej rezygnacji.

Czegoś jeszcze potrzebujesz? 🙂 Gotowca!

Zapraszam więc na zakupy do mojego sklepu!

Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki jest tematyką często niedocenianą przez zarządzających. Martwią się oni zazwyczaj o to,  aby nie odpowiadać za długi spółki, za zobwiazania, czy za podatki.

Tymczasem, Drogi Czytelniku każdego dnia, każdej godziny podejmujesz dziesiątki decyzji.

Zapewne wszystkie (większość) słuszne i trafione bo jesteś ekspertem. I skoro są słuszne i trafione, to co Ci może grozić … ?

Odpowiedź jest krótka: WSZYSTKO!

Odpowiedzialność członka zarządu nie zaczyna się tam, gdzie są nietrafione decyzje a odpowiedzialność zaczyna się w momencie powołania i może trwać długo po odejściu z zarządu …!

DLATEGO …

Poznaj odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i chroń dorobek życia oraz swoją rodzinę 

Niezależnie czy jesteś członkiem zarządu w spółce  z o. o. czy w spółce akcyjnej, to odpowiadasz za szkodę, którą spółka poniesie na skutek Twoich działać lub zaniechań.

Ale czy wiesz, o jakie działania lub zaniechania chodzi konkretnie?

Co składa się na tą słynną i groźną „szkodę”?

Jak możesz uwolnić się od tej odpowiedzialności?

Jak długo odpowiadasz – być może sądzisz, że do końca kadencji? (nie, tak nie jest)

W dziesiejszej publikacji przedstawię Ci schemat, który jeśli zapamiętasz, to zrozumiesz o co chodzi z  szkodą.

Jest to schemat, który będzie miał zastosowanie zarówno do Twojej odpowiedzialności z ksh, ale także do odpowiedzialności firmy, która zarządzasz wobec kontrahentów i też jej klientów wobec Twojej spółki. Jednak to nie wszystko – także do odpowiedzialności Twoich podwładnych pracowników.

Jesli zrozumiesz praktyczne zastosowanie tego schamatu, to będziesz mogła/mógł go zastosować także do swoich spraw niezawodowych np. jak remontujesz dom, czy zawierasz prywatnie jakakolwiek umowę cywilnoprawną.

Ten schemat to CLOU całego prawa cywilnego.

Tak więc za chwilę zrozumiesz, o co w szkodzie chodzi i dlaczego jest tak ważne, abyś chroniła/chronił swoją pozycję w zarządzie.

Spójrz na schemat odpowiedzialności:

Spójrz na schemat odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki

Jest on jedną z kluczowych informacji, którą MUSISZ zapamiętać.

Dlaczego? Bo dotyczy zarówno:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Kodeksu cywilnego
 • Jak i Kodeksu pracy,

czyli ma zastosowanie, aż do trzech dziedzin prawa.

Schemat, ten jest stosowany w prawie od wielu wielu lat, odkąd istnieje kodeks cywilny czyli od lat 60-tych.

W mojej ocenie jego zastosowanie praktyczne nabrało jednak mocy odkąd Polska weszła do UE. Zastanawiasz się dlaczego? Otóż system prawodawstwa unijnego oparty jest na zasadzie, że każdy ma prawo do dochodzenia odszkodowania za pełną wysokość szkody.

Rodzaje szkody

Odszkodowanie jest zatem ściśle powiązane ze szkodą.

Powiem Ci więcej – nie ma mowy o odszkodowaniu jeśli:

 • albo Ty nie wykażesz szkody
 • albo Tobie nie zostanie wykazana szkoda.

Może ona mieć dwie postacie:

 • pierwsza, to tak zwana szkoda rzeczywista z łaciny damnum emergens
 • a druga to utracone korzyści lucrum cessans, czyli zyski które można było osiągnąć a nie osiągnięto bo wyrządzono szkodę

Musisz wiedzieć zatem, że:

 • odpowiadasz za szkodę w obu tych postaciach: szkody rzeczywistej i utraconych korzyści.
 • wszędzie tam, gdzie w przepisie albo postanowieniu umowy jest mowa o szkodzie to musisz ją rozpatrywać w tych dwóch postaciach.

Dlatego, podpisując umowy w imieniu spółki, z których może wyniknąć odpowiedzialność za szkodę (np. na opóźnienie w dostawie) na tzw. zasadach ogólnych lub wg przepisów prawa cywilnego. Bo to oznacza, że będzie bardzo sprawiedliwie ale też bardzo niebezpiecznie.

Podam Ci przykład:

Załóżmy, że Twoja spółka dostarcza maszyny. Jedną z nich ma dostarczyć kontrahentowi do 15 marca. Okazało się jednak, że spóźnicie się dostawą. W takiej sytuacji Twój kontrahent może stwierdzić, że wyrządziliście im szkodę w postaci utraconych korzyści.

Okazało się, że maszyna, której nie dostarczyła terminowo Twoja spółka miała być w ciągu produkcyjnym. W ocenie Twojego kontrahenta jej brak spowodował, że z 1 miliona planowanego obrotu spółka zrobiła zaledwie 50%, czyli pół miliona.

Kontrahent różnicę tę wycenia jako utracone korzyści. Istotne jest, że musi oczywiście swoją stratę uprawdopodobnić np. na podstawie zestawienia obrotów z poprzednich okresów, kiedy rzeczona maszyna była w ciągu produkcyjnym.

 Jednak jeśli nie zadbasz o odpowiednie zapisy umowy – bierzesz na siebie, jako członek zarządu – ogromne ryzyko.

Sprawdź: Odwołanie prezesa zarządu – trzy historie, które musisz znać.

Zawieraj tylko dobre umowy dla spółki!

Dobre, czyli takie, w których nie ma nieograniczonej odpowiedzialności za szkody! To ważne szczególnie wtedy, gdy to Twoja spółka może spowodować powstanie u kontrahenta utraconych korzyści. Możesz się na tę ewentualność zabezpieczyć w umowie:

 • możesz odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści wyłączyć prostym zapisem umowy
 • ale możesz też ograniczyć odpowiedzialność z tytułu szkody rzeczywistej np. do 100 procent ceny sprzedaży

Oczywiście, jeśli to Twoja spółka jest stroną umowy, która może być beneficjentem odszkodowania – wówczas korzystne jest dla Ciebie wpisanie do umowy odwołania do tzw. zasad ogólnych. Twoja spółka będzie mogła bez żadnych ograniczeń wycenić szkodę rzeczywistą i uprawdopodobnić swoje utracone korzyści.

Tyle na temat spółki.

Wina umyślna – Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki

Teraz przejdźmy konkretnie do Ciebie!

Wyobraź sobie, że z tego samego schematu odpowiadasz osobiście – jako członek zarządu. Oznacza to, że spółka może mieć wobec Ciebie roszczenie zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści które poniosła w związku z Twoimi działaniami lub zaniechaniami.

I to zarówno wtedy gdy szkodę tę wyrządzisz z winy umyślnej jak i nieumyślnej.

Czym jest WINA UMYŚLNA?

To celowe, bezprawne działanie. Przed odpowiedzialnością z winy umyślnej nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. Po prostu odpowiedzialności z tego rodzaju winy nie da się wyłączyć.

Wina umyślna – Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki

Spójrz jednak, jakie są postacie winy nieumyślnej.

Za taką według prawa można uznać: lekkomyślność, niedbalstwo czy rażące niedbalstwo.

O lekkomyślności mówimy wtedy, gdy świadome łamiesz zasady ostrożności; przewidujesz, że Twoje działania mogą wyrządzić szkodę, ale bezpodstawnie sądzisz, że to nie nastąpi.

 Przykłady?

 • zawierasz umowę o znacznej wartości, ale nie weryfikujesz kontrahenta, jego historii, renomy, nie dobierasz odpowiednich zabezpieczeń do umowy choć wiesz, że klient ma niskie kapitały, I może nie mieć potencjału na należyte wykonanie umowy;

albo

 • widzisz albo wiesz, że Twoi pracownicy nie stosują zasad bhp, instrukcji technicznej uruchomienia maszyny co grozi jej uszkodzeniem lub wypadkiem, ale tak jest szybciej. Tobie zależy na czasie, na szybkiej produkcji więc nic z tym nie robisz I dochodzi do wypadku, z którego konsekwencje są daleko idące – spółka np. musi wypłacać poszkodowanemu rentę do końca jego życia.

Niedbalstwo z kolei, to przeciwieństwo staranności. Nie przewidujesz, że swoim działaniem czy zaniechaniem wyrządzisz szkodę a zgodnie z prawem Twoim obowiązkiem jest to przewidzieć.

Przykład?

Bardzo popularny w ostatnich latach w sprawach sądowych na linii pracownik -pracodawca mobbing.

Nie znasz się na prawie pracy, więc nie wiesz, że nie tylko nie możesz stosować mobbingu wobec pracowników ale spółka którą zarządzasz musi wręcz przeciwdziałać mobbingowi w  firmie jednak nie wprowadzasz procedur, nie organizujesz szkoleń pracowników z mobbingu i przez to w końcu dochodzi do sytuacji, w które spółka zobowiązana jest na mocy wyroku zapłacić poszkodowanemu zarówno odszkodowanie, jak i wysokie zadośćuczynienie.

Kogo to jest wina? Być może nieświadomego przepisów prawa pracy Zarządu.

 Rażące niedbalstwo, czyli sytuacja w której:

 • nie zachowasz podstawowych, elementarnych zasad przy prowadzeniu spraw spółki,
 • doprowadzisz do zaniechania monitorowania jej spraw czy jej sytuacji finansowej.

Powołanie członka zarządu na prezesa – sprawdź.

Ograniczenie odpowiedzialności

Teraz uważaj!  Powiem Ci coś, co dotyczy tylko i wyłącznie Kodeksu pracy.

Otóż, Jeśli jako pracodawca znajdziesz dowody na  winę umyślną tego pracownika to będzie on ponosił odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody czyli, zarówno szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.

Jeśli jednak Twój pracownik będzie  mógł wykazać, że owszem wyrządził szkodę ale z winy nieumyślnej to jego odpowiedzialność będzie ograniczona do jego 3 miesięcznego wynagrodzenia. Ale to ograniczenie wynika tylko z kodeksu pracy, nie występuje w kodeksie cywilnym ani w ksh.

Zapewne zastanawiasz się, czy jeśli jako członek zarządu masz umowę o prace to Twoja odpowiedzialność także jest ograniczona do Twojego 3 miesięcznego wynagrodzenia? otóż NIE.

Twoja odpowiedzialność korporacyjna czyli ta, która wynika z ksh oraz Twoja odpowiedzialność pracowni­cza istnieją niezależnie od siebie. W praktyce odpowiadasz wobec spółki do pełnej wysokości szkody, bez żadnych ograniczeń.

Poznaj zatem sposoby na ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki podczas Kompleksowego szkolenia dla Członków Zarządu!

odpowiedzialność członka zarządu

[kliknij aby kontynuować…]

Z jednej strony to bardzo dobrze dla spółki, gdy w gronie członków zarządu czy rady nadzorczej znajdą się osoby posiadające wiedzę z zakresu prawa pracy czy finansów. Wtedy, niewątpliwie jakość merytoryczna tych organów w spółce wzrasta.

Zdarzają się sytuacje, że to właśnie pracownikom spółki – Dyrektorom HR składane są propozycje „wejścia” do zarządu. Niewatpliwie, osoby te traktują taką propozycję jako nobilitację, podniesienie ich prestiżu zawodowego, nowe wyzwanie.

Ale jakże często zapominają o tym, że wchodząc do Zarządu zaczynają odpowiadać własnym majatkiem nie tylko za sprawy HR-u ale za całość organizacji, za wszystkie tematy, nie tylko zwiazane z prawem pracy.

Dlaczego?

Ponieważ odpowiedzialność w zarządzie jest niezależna od tego czy znasz się na jakimś temacie czy też nie. Pisałam o tym choćby w publikacji:

Bycie w zarządzie to gra zespołowa? Czy podział obowiązków w Zarządzie spółki może Cię uchronić przed odpowiedzialnością?

Teraz przychodzę do Ciebie z konkretną propozycją – daj mi 5 godzin a nauczę Cię wszystkiego, co ważne z prawa pracy, abyś mogła (mógł) skutecznie i bezpieczenie zarządzać pracownikami!

Szkolenie Prawo Pracy dla HR

to kurs VOD składający się z 13 lekcji. szkolenie prawo pracy

Każdy temat został specjalnie wyselekcjonowany i opracowany na podstawie wieloletniego doświadczenia w doradztwie prawnym na rzecz HR i firm.

Za cenę kolejnej marynarki pozyskaj wiedzę na całe życie!

Co się stanie, gdy ukończysz Szkolenie Prawo Pracy dla HR?

 • Zmienisz sposób postępowania, bo nabędziesz kompetencje nietuzinkowe!
 • Poznasz odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami personalnymi w firmie.
 • Będziesz wiedzieć jak zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników.
 • Nauczysz się poprawnego przygotowywania dokumentacji pracowniczej, regulaminów, wypowiedzenia umów o pracę.
 • Poznasz metody zabezpieczenia firmy, Dyrektora HR, pełnomocnika ds. personalnych.

Co zyskasz dzięki Szkoleniu Prawo Pracy dla HR?

 • Około 5 godzin konkretnej dawki wiedzy!
 • Kompleksowo i prostym językiem o kontrowersyjnych zagadnieniach z prawa pracy.
 • Zagadnienia wytłumaczone na przykładach i w oparciu o najnowsze orzecznictwo.
 • Otrzymasz wiele przykładów zapisów do wykorzystania osobistego.
 • Liczne case studies pomogą Ci idealnie zrozumieć każdą lekcję.
 • Wiedza przekazana zostanie w bardzo skuteczny do zapamiętania sposób.

Szkolenie Prawo Pracy dla HR to prawdopodobnie najlepsze na rynku szkolenie dla:

 • Dyrektorów HR (także Członków Zarządu)
 • Pełnomocników ds. personalnych
 • Pracowników działów kadr
 • Dyrektorów, kierowników, którzy zarządzają pracownikami
 • Wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczną i nietuzinkową wiedzę z prawa pracy

Zawartość Szkolenia Prawo pracy dla HR:

Lekcja 1: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRAWAMI PERSONALNYMI W FIRMIE. CASE STUDIES

 1. Poznaj najważniejszy dla Ciebie przepis w Kodeksie pracy! gdyż jest on kluczowy.
 2. Czy odpowiadasz, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
 3. Co oznacza dla Ciebie pełnomocnictwo ds. kadrowych?
 4. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
 5. Poznasz pewien schemat odpowiedzialności, który wpłynie na każdy Twój podpis.

Lekcja 2: Szkolenie Prawo Pracy: TRZY PRZEPISY Z KODEKSU PRACY, KTÓRYCH NARUSZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBOTYCZNE ODSZKODOWANIA. CASE STUDIES

 1. Wyjaśnimy Ci ich znaczenie.
 2. Zapoznamy Cię z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
 3. Nauczymy Cię, co możesz zrobić w firmie, aby ją zabezpieczyć.

Lekcja 3: BUDŻETY I CELE – LEGALNE CZY NIE? CASE STUDIES

 1. Należyta staranność pracownika – gdy pracownik nie osiąga założonych wyników pracy.
 2. Pokażemy Ci jak nieznajomość prawa prowadzi firmy do przegranych procesów za zwolnienie pracowników z powodu niewykonania budżetów.
 3. Nauczymy Cię jak nakładać budżety i cele do wykonania, aby nie naruszać przepisów prawa i móc je egzekwować w firmie.

Lekcja 4: PREMIE UZNANIOWE, PREMIE W REGULAMINIE CZY NAGRODY – OTO JEST PYTANIE! CASE STUDIES

 1. Okresowe oceny pracowników – czy są znane Kodeksowi pracy?
 2. Jak wprowadzić system ocen w firmie, aby skutecznie powiązać je z premią?
 3. Posłuchasz o tym, dlaczego firmy przegrywają procesy o niewypłaconą premię.
 4. Nauczysz się, jak ustalić w firmie bezpieczny i skuteczny system premiowania.

Lekcja 5: SPRAWNE ZARZĄDZANIE I SKUTECZNE DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – CASE STUDIES

 1. Jakie narzędzia z Kodeksu pracy pozwalają na domaganie się najwyższej jakości pracy? Znasz je?
 2. Czy wydaje Ci się, że jedyny sposób to kara, upomnienia i nagany oraz pozbawienie premii? Mylisz się (case study).
 3. Dyspozycyjność i podporządkowanie – co robić, gdy pracownik NIE:
 4. wykonuje lub źle wykonuje polecenia służbowe,
 5. odbiera telefonu służbowego podczas urlopu,
 6. chce lub nie może pracować w godzinach nadliczbowych.
 7. Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu obowiązków?

Lekcja 6: ETAP PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 1. Zdgoda kandydata a zgoda pracodnika.
 2. Wymogi RODO co do zgód.
 3. Poznasz Casus H&M za inwigilację pracowników 35 milionów euro kary!
 4. Otrzymasz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników
 5. Będą też rady dla Ciebie co do zatrudnienia nowych pracowników.
 6. Prawidłowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej – jakie pytania można zadawać, a jakich lepiej unikać?
 7. Propozycja listu intencyjny czy umowy przedwstępnej?

Lekcja 7: ZAKAZ KONKURENCJI

 1. Zakaz konkurencji w trakcia trwania umowy o pracę – czy jest konieczny i jaki odnosi skutek?
 2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 3. pozasz orzecznictwo
 4. otrzymasz gotowe klauzule umowne

A TO DOPIERO POŁOWA PROGRAMU 🙂

Lekcja 8: UMOWY O PRACĘ

 1. Poznasz rodzaje umów wraz z ich specyfiką.
 2. Limity przy umowach na czas określony i sytuacje kiedy ich nie stosujemy.h
 3. Otrzymasz zestaw klauzul niewaznych, które bardzo często znajduja sie w umowach, dzięki czemu sprawdzisz, czy podobnych zapisów nie ma u Ciebie w firmie.

Lekcja 9: ZARZĄDZANIE CZASEM PRACOWNIKA – CASE STUDIES

 1. Organizowanie czasu pracy.
 2. Praca w godzinach nadliczbowych.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych bez wyraźnego polecenia przełożonego.
 4. Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika.
 5. Zadaniowy czas pracy a praca w godzinach nadliczbowych.
 6. Nadgodziny kierowników?
 7. Praca w godzinach nadliczbowych w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu wolnym dla pracownika.
 8. Szkolenie w czasie pracy i poza czasem pracy.
 9. Podróż w celu uczestniczenia w szkoleniu, konferencji.

Lekcja 10: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. URLOPÓW

 1. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i co dalej?
 2. Poradnik jak postępować z pracownikami powracającymi z urlopów.
 3. Planowanie urlopów wypoczynkowych – także w czasie pandemii.
 4. Odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych

Lekcja 11: ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKIEM

 1. Jak poprawnie i efektywnie dla spółki rozwiązać umowę o pracę?
 2. Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – gdy utracone zostało zaufanie do pracownika, gdy pracownik często choruje. Jak poprawnie zlikwidować stanowisko pracy i na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę? Pracownik nie spełnia naszych oczekiwań.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 4. Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, także w czasach pandemii?
 5. Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?

Lekcja 12: ETAP PO ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

 1. Publiczne obrażanie byłego pracodawcy.
 2. Podjęcie działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy.
 3. Namawianie innych pracowników do odejścia.
 4. „Wyniesienie” informacji z organizacji, w tym bazy klientów.
 5. Odmowa zwrotu kosztów za szkolenia.
 6. Odmowa zwrotu mienia powierzonego (samochód, laptop, telefon, itp.).

Lekcja 13: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Poznasz nową definicję tajemnicy firmy.
 2. Dowiesz się, co należy w firmie zrobić, aby pracownicy „nie wynosili danych”

Masz ochotę na więcej informacji o tym szkoleniu VOD? Posłuchaj:

szkolenie prawo pracy


ZAPRASZAM CIĘ DO ZAKUPU SZKOLENIA PRAWO PRACY DLA HR – OBIECUJĘ, BĘDZIE TO WYJĄTKOWE SZKOLENIE DLA CIEBIE!


A jeśli chcesz zamówić szkolenie tradycyjne, 

to zapraszam na stronę Akademii. Przygotuję dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenia w formule webinarium lub warsztatu merytorycznego we wskazanym przez Ciebie miejscu.


Pozostańmy w kontakcie:

LinkedIn Monika Drab

Facebook – Monika Drab Szkolenia

Akademia Stosowania Prawa


 

Ustawa tuż tuż! Ochrona sygnalistów stała się faktem.

Dlatego rodzą się pytania o ochronę sygnalistów:

Którzy pracodawcy będą mieli obowiązek ustalić wewnętrzne kanały zgłoszeń nieprawidłowości dla ochrony sygnalistów?

Od kiedy pracodawcy zostaną objęci nowymi przepisami?

Jakie rodzaje naruszeń podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy?

Co zawrzeć w regulaminie zgłoszeń?

Co grozi za naruszenie nowych obowiązków w zakresie ochrony sygnalistów?

Kto w pierwszej kolejności zobowiązany do ochrony sygnalistów?

Projekt ustawy przewiduje objęcie pracodawców nowymi obowiązkami w dwóch etapach:

 1. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników i pracodawcy z sektora publicznego zatrudniający co najmniej 50 pracowników – 14 dni od ogłoszenia ustawy.
 2. Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 50 i mniej niż 250 pracowników – od 17 grudnia 2023 r.

Czyli od kiedy ochrona sygalistów?

W projekcie ustawy nie wskazano konkretnego terminu w którym mają być gotowi przedsiębiorcy objęci pierwszym etapem.

Wskazano jedynie, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co oznacza, że od tej chwili obowiązki muszą być realizowane.

Jeśli więc firma nie podejmie się wdrożenia z wyprzedzeniem, to może mieć później mało czasu albo nawet nie zdąży.

Sygnalista, czyli kto?

Ochrona przewidziana ustawą obejmuje osobę dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa w zakresie jednej z dziedzin prawa wymienionych w ustawie, którą to informację uzyskała w kontekście związanym z pracą, działająca w dobrej wierze.

Ustawa wymienia osoby, które mogą dokonać zgłoszenia, z tym że jest to katalog otwarty. Wskazuje się, że zgłaszającym może być:

 • pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał !,
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorca,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • członek organu osoby prawnej,
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażysta.

O czym sygnalista będzie mógł zawiadomić?

Sygnalista będzie podlegał ochronie, jeśli dokona zgłoszenia naruszenia w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w firmie innych naruszeń, w tym dotyczących obowiązujących u tego pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Procedura zgłoszeń sygnalistów must have

Firma musi mieć procedurę, czyli regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

W Regulaminie uregulować trzeba całą masę spraw, w szczególności:

 • podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń;
 • sposoby przekazywania zgłoszeń;
 • informację, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych;
 • niezależny organizacyjnie podmiot, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym,
 • obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 • obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważniony podmiot,
 • działania następcze podejmowane przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 • maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
 • zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Zapamiętaj!

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych musisz skonsultować z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Trzeba o tym pamiętać ustalając harmonogram wdrożenia i przewidzieć w nim odpowiedni czas na dochowanie tej procedury!

Regulamin, skonsultowany we wskazanym wyżej trybie, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, a pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

Co jak nie wprowadzisz odpowiednich procedur?

Grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 podlegać będzie ten, kto:

 • utrudnia dokonanie zgłoszenia,
 • podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia,
 • wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza przepisy ustawy.

Zatem, w interesie zarządów jest, aby zapewnić wewnętrzny kanał zgłoszeń i zagwarantować jego zgodność z ustawą. W innym wypadku członkowie zarządu i osoby odpowiedzialne w firmie narażają się na odpowiedzialność karną.

Co proponuję w zakresie ochrony sygnalistów:

👉 Zorganizuj szkolenie wewnętrzne w firmie:

👉 „OCHRONA SYGNALISTÓW. PRZYGOTUJ FIRMĘ NA ZMIANY”

i wyjdź z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów w garści!

Pozyskaj szczegóły, napisz: sekretariat@dja-legal.pl

Zapraszam Cię też do lektury jednego z najpopularniejszych wpisów na moim blogu:

Trzy historie Prezesów – trzy morały

 

Absolutorium dla zarządu

Monika Drab10 maja 2021Komentarze (0)

O absolutorium dla zarządu dostaję bardzo dużo pytań, szczególnie gdy zbliża się okres zwyczajnych walnych zgromadzeń.

Oto niektóre z nich:

Czy warto walczyć o swoje absolutorium?

Kiedy może ono zwolnić Cię z odpowiedzialności a kiedy na pewno nie?

Co zrobić, gdy wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili Ci absolutorium?

Czy jest sytuacja, w której można walczyć o odszkodowanie w związku z nieudzieleniem absolutorium?

Bezsprzecznie atmosferę wokół tematu „podkręcają” dodatkowo publikacje prasowe o milionowych odszkodowaniach dla członków zarządu, którym go nie udzielono, co naruszyło ich dobra osobiste.

Zatem , w tym wpisie Drogi Czytelniku rozprawię się z faktami i mitmi o bsolutorium dla zarządu.

absolutorium dla zarządu Zaparz dobrą kawę, bo mam dla Ciebie niezłą dawkę wiedzy, która na pewno Ci się przyda.

Tym bardziej, że o skwitowaniu niewiele dowiesz się z kodeksu spółek handlowych, dlatego, że regulacje w tym zakresie są dość lakoniczne, a poglądy doktryny rozbieżne.

Czy zatem warto walczyć czy nie o swoje absolutorium? Oto jest pytanie!

Każdy w zasadzie – istotny element związany z absolutorium jest kontrowersyjny.

Dlatego na pewno napotkasz w swojej pracy zawodowej rozwiązania odmienne o tych, które Ci zarekomenduję. Moje propozycje opierają się jednak na przepisach prawa, orzecznictwie i wieloletniej praktyce sądowej.

absolutorium

Czy warto walczyć o swoje absolutorium dla zarządu?

Na początek zastanów się czy znasz odpowiedź na pytania:

Czy warto o nie walczyć?

Kiedy może ono zwolnić Cię z odpowiedzialności a kiedy na pewno nie?

Co zrobić, gdy wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili Ci absolutorium?

Jak masz się o tym dowiedzieć, gdy Twoja rezygnacja lub odwołanie miała miejsce w w ciągu roku obrotowego?

Słowo absolutorium pochodzi z łaciny i oznacza w dosłownym tłumaczeniu zwolnienie, uniewinnienie.

Definicja absolutorium 

W orzecznictwie definicję znajdziesz na przykład w:

Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 grudnia 2016, I ACa 923/16, który uznaje, że:

Absolutorium, udzielane indywidualnie każdemu z członków organu kolegialnego jest formą skwitowania członków tych organów z tych czynności, a co za tym idzie stanowi, co do zasady, podstawę do wyłączenia ich ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej o jakiej mowa w art. 293 k.s.h.

Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 listopada 2015, I ACa 575/15, który z kolei wskazał, że:

Kodeks spółek handlowych nie zawiera legalnej definicji absolutorium. Jednak zgodnie z art. 231 § 2 pkt 3 k.s.h., przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Istotą aktu absolutoryjnego, tzw. skwitowania jest wewnętrzne „rozliczenie” z organami spółki. Absolutorium jest udzielane w celu potwierdzenia właściwego wykonywania mandatu w organach spółki.

Udzielenie absolutorium stanowi zatem „zatwierdzenie”, akceptację przez zgromadzenie wspólników sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków zarządu w poprzednim roku obrotowym.”

Pomimo tego, że nie znajdziesz definicji w kodeksie spółek handlowych, odnoszą się do niej dwa konkretne artykuły KSH:

 • to artykuł 231 § 2 pkt 3 k.s.h dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • oraz artykuł 395 § 2 pkt 3 dla spółki akcyjnej

Określają one, że:

przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp z o. o. jak i zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co to dla Ciebie oznacza?

Absolutorium dla zarządu indywidualnie czy grupowo?

Pamiętaj! Absolutorium otrzymujesz indywidualnie. Jest ono udzielane lub też nie osobno każdemu członkowi zarządu i członkowi rady nadzorczej.

Wyobraź sobie, że w danym roku obrotowym pełnisz funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Absolutorium jest oceną tego, czy w tym okresie Twoje działania były zgodne z:

 • przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • postanowieniami umowy albo statutu spółki,
 • interesem spółki,
 • a także z dobrymi obyczajami.

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu

Decyzja o tym czy otrzymasz skwitowanie zapada w uchwale. Są różne szkoły jej przygotowywania. Zdarza się, że w sprawie absolutorium uchwalana jest jedna wspólna uchwała dla wszystkich członków danego organu. Są tacy, którzy twierdzą, że takie rozwiązanie jest możliwe tylko, gdy:

 • członkowie zarządu lub rady nadzorczej pełnią wspólną kadencję,
 • albo gdy jest na taką formułę zgoda wszystkich obecnych wspólników czy akcjonariuszy.

Moja rekomendacja dla Ciebie wynika z zacytowanych przepisów.  Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest:

 • jedna uchwała na jednego członka organu.
 • żadnego głosowania hurtowego, en bloc.

To najbardziej klarowne rozwiązanie, w sytuacji procesowej, gdyż dowodem w Twojej ewentualnej sprawie nie będzie dokument, który odnosi się do wielu osób, a  konkretnie Ciebie. Pamiętaj, że inne osoby nie muszą zainteresowane  Twoim sporem.

Uchwała o absolutorium dla zarządu – skorzystaj ze sprawdzonego wzoru!

Absolutorium dla zarządu – wzór uchwały

Druga ważna dla Ciebie sprawa to treść uchwały.

Może się zdarzyć, że uchwała dotycząca Twojego absolutorium zostanie sformułowana negatywnie. Pod głosowanie poddane zostanie nieudzielenie Ci absolutorium. Kodeks Spółek Handlowych nie definiuje pojęcia „uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium”.

W mojej ocenie takie uchwały nie są zgodne z przepisami. Jest w nich wprost mowa o tym że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy powinno być udzielenie absolutorium a nie jego nieudzielenie.

W głosowaniu decyduje bezwzględna większość głosów chyba, że umowa czy statut Twojej spółki stanowią inaczej. Brak wymaganej większości głosów za udzieleniem Ci skwitowania oznacza odmowę jego udzielenia.  Z uwagi na fakt, że głosowanie dotyczy spraw osobowych – jest oczywiście tajne.

Uchwała o absolutorium dla zarządu

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 29 grudnia 2016 r. (ACa 1012/15) nie przesądził co prawda dopuszczalności podejmowania negatywnych uchwał podsumowujących pracę członków zarządu, ale uznał, że taka uchwała jest w większym stopniu infamująca, niż uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium. Samo brzmienie takiej uchwały ma w sobie element ewaluacyjny.

W wyroku, który Ci przytoczyłam sąd orzekł, że w konsekwencji uchwały negatywnej doszło do naruszenia czci i dobrego imienia powoda członka zarządu  i potwierdził istnienie przesłanek do przypisania pozwanemu z tego tytułu odpowiedzialności.

Co z tego wynika dla Ciebie?

Droga do odszkodowania po uchwale o absolutorium dla zarządu

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zwyczajne zgromadzenie podejmie wobec ciebie uchwałę o nieudzieleniu Ci absolutorium czyli uchwałę negatywną to w procesie sądowym możesz śmiało zgłosić dodatkowe roszczenie z tytułu naruszenia Twojej czci i dobrego imienia. Być może sąd nałoży na spółkę odpowiedzialność z tego tytułu, a to by oznaczało że masz szansę uzyskać odszkodowanie.

Ironia losu jest taka, że im gorzej sformułowana uchwała w sprawie Twojego absolutorium tym lepiej dla Ciebie. Możesz tę nieudolność lub złośliwość spółki wykorzystać na swoją korzyść 🙂

[kliknij aby kontynuować…]