fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Wzory dokumentów dla Ciebie

Absolutorium dla zarządu

Monika Drab10 maja 2021Komentarze (0)

O absolutorium dla zarządu dostaję bardzo dużo pytań, szczególnie gdy zbliża się okres zwyczajnych walnych zgromadzeń.

Oto niektóre z nich:

Czy warto walczyć o swoje absolutorium?

Kiedy może ono zwolnić Cię z odpowiedzialności a kiedy na pewno nie?

Co zrobić, gdy wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili Ci absolutorium?

Czy jest sytuacja, w której można walczyć o odszkodowanie w związku z nieudzieleniem absolutorium?

Bezsprzecznie atmosferę wokół tematu „podkręcają” dodatkowo publikacje prasowe o milionowych odszkodowaniach dla członków zarządu, którym go nie udzielono, co naruszyło ich dobra osobiste.

Zatem , w tym wpisie Drogi Czytelniku rozprawię się z faktami i mitmi o bsolutorium dla zarządu.

absolutorium dla zarządu Zaparz dobrą kawę, bo mam dla Ciebie niezłą dawkę wiedzy, która na pewno Ci się przyda.

Tym bardziej, że o skwitowaniu niewiele dowiesz się z kodeksu spółek handlowych, dlatego, że regulacje w tym zakresie są dość lakoniczne, a poglądy doktryny rozbieżne.

Czy zatem warto walczyć czy nie o swoje absolutorium? Oto jest pytanie!

Każdy w zasadzie – istotny element związany z absolutorium jest kontrowersyjny.

Dlatego na pewno napotkasz w swojej pracy zawodowej rozwiązania odmienne o tych, które Ci zarekomenduję. Moje propozycje opierają się jednak na przepisach prawa, orzecznictwie i wieloletniej praktyce sądowej.

absolutorium

Czy warto walczyć o swoje absolutorium dla zarządu?

Na początek zastanów się czy znasz odpowiedź na pytania:

Czy warto o nie walczyć?

Kiedy może ono zwolnić Cię z odpowiedzialności a kiedy na pewno nie?

Co zrobić, gdy wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili Ci absolutorium?

Jak masz się o tym dowiedzieć, gdy Twoja rezygnacja lub odwołanie miała miejsce w w ciągu roku obrotowego?

Słowo absolutorium pochodzi z łaciny i oznacza w dosłownym tłumaczeniu zwolnienie, uniewinnienie.

Definicja absolutorium 

W orzecznictwie definicję znajdziesz na przykład w:

Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 grudnia 2016, I ACa 923/16, który uznaje, że:

Absolutorium, udzielane indywidualnie każdemu z członków organu kolegialnego jest formą skwitowania członków tych organów z tych czynności, a co za tym idzie stanowi, co do zasady, podstawę do wyłączenia ich ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej o jakiej mowa w art. 293 k.s.h.

Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 listopada 2015, I ACa 575/15, który z kolei wskazał, że:

Kodeks spółek handlowych nie zawiera legalnej definicji absolutorium. Jednak zgodnie z art. 231 § 2 pkt 3 k.s.h., przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Istotą aktu absolutoryjnego, tzw. skwitowania jest wewnętrzne „rozliczenie” z organami spółki. Absolutorium jest udzielane w celu potwierdzenia właściwego wykonywania mandatu w organach spółki.

Udzielenie absolutorium stanowi zatem „zatwierdzenie”, akceptację przez zgromadzenie wspólników sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków zarządu w poprzednim roku obrotowym.”

Pomimo tego, że nie znajdziesz definicji w kodeksie spółek handlowych, odnoszą się do niej dwa konkretne artykuły KSH:

 • to artykuł 231 § 2 pkt 3 k.s.h dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • oraz artykuł 395 § 2 pkt 3 dla spółki akcyjnej

Określają one, że:

przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp z o. o. jak i zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co to dla Ciebie oznacza?

Absolutorium dla zarządu indywidualnie czy grupowo?

Pamiętaj! Absolutorium otrzymujesz indywidualnie. Jest ono udzielane lub też nie osobno każdemu członkowi zarządu i członkowi rady nadzorczej.

Wyobraź sobie, że w danym roku obrotowym pełnisz funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Absolutorium jest oceną tego, czy w tym okresie Twoje działania były zgodne z:

 • przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • postanowieniami umowy albo statutu spółki,
 • interesem spółki,
 • a także z dobrymi obyczajami.

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu

Decyzja o tym czy otrzymasz skwitowanie zapada w uchwale. Są różne szkoły jej przygotowywania. Zdarza się, że w sprawie absolutorium uchwalana jest jedna wspólna uchwała dla wszystkich członków danego organu. Są tacy, którzy twierdzą, że takie rozwiązanie jest możliwe tylko, gdy:

 • członkowie zarządu lub rady nadzorczej pełnią wspólną kadencję,
 • albo gdy jest na taką formułę zgoda wszystkich obecnych wspólników czy akcjonariuszy.

Moja rekomendacja dla Ciebie wynika z zacytowanych przepisów.  Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest:

 • jedna uchwała na jednego członka organu.
 • żadnego głosowania hurtowego, en bloc.

To najbardziej klarowne rozwiązanie, w sytuacji procesowej, gdyż dowodem w Twojej ewentualnej sprawie nie będzie dokument, który odnosi się do wielu osób, a  konkretnie Ciebie. Pamiętaj, że inne osoby nie muszą zainteresowane  Twoim sporem.

Uchwała o absolutorium dla zarządu – skorzystaj ze sprawdzonego wzoru!

Absolutorium dla zarządu – wzór uchwały

Druga ważna dla Ciebie sprawa to treść uchwały.

Może się zdarzyć, że uchwała dotycząca Twojego absolutorium zostanie sformułowana negatywnie. Pod głosowanie poddane zostanie nieudzielenie Ci absolutorium. Kodeks Spółek Handlowych nie definiuje pojęcia „uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium”.

W mojej ocenie takie uchwały nie są zgodne z przepisami. Jest w nich wprost mowa o tym że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy powinno być udzielenie absolutorium a nie jego nieudzielenie.

W głosowaniu decyduje bezwzględna większość głosów chyba, że umowa czy statut Twojej spółki stanowią inaczej. Brak wymaganej większości głosów za udzieleniem Ci skwitowania oznacza odmowę jego udzielenia.  Z uwagi na fakt, że głosowanie dotyczy spraw osobowych – jest oczywiście tajne.

Uchwała o absolutorium dla zarządu

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 29 grudnia 2016 r. (ACa 1012/15) nie przesądził co prawda dopuszczalności podejmowania negatywnych uchwał podsumowujących pracę członków zarządu, ale uznał, że taka uchwała jest w większym stopniu infamująca, niż uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium. Samo brzmienie takiej uchwały ma w sobie element ewaluacyjny.

W wyroku, który Ci przytoczyłam sąd orzekł, że w konsekwencji uchwały negatywnej doszło do naruszenia czci i dobrego imienia powoda członka zarządu  i potwierdził istnienie przesłanek do przypisania pozwanemu z tego tytułu odpowiedzialności.

Co z tego wynika dla Ciebie?

Droga do odszkodowania po uchwale o absolutorium dla zarządu

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zwyczajne zgromadzenie podejmie wobec ciebie uchwałę o nieudzieleniu Ci absolutorium czyli uchwałę negatywną to w procesie sądowym możesz śmiało zgłosić dodatkowe roszczenie z tytułu naruszenia Twojej czci i dobrego imienia. Być może sąd nałoży na spółkę odpowiedzialność z tego tytułu, a to by oznaczało że masz szansę uzyskać odszkodowanie.

Ironia losu jest taka, że im gorzej sformułowana uchwała w sprawie Twojego absolutorium tym lepiej dla Ciebie. Możesz tę nieudolność lub złośliwość spółki wykorzystać na swoją korzyść 🙂

[kliknij aby kontynuować…]

Zapewne wiesz, że „prezesem się bywa… a nie jest”. Ta funkcja nie jest zwykle dożywotnia.

Teza ta znajduje odzwierciedlenie w konkretnych przepisach prawa dotyczących odwołania z zarządu.

Odwołanie z zarządu zazwyczaj jest stresujące, ponieważ prowadzi do utraty funkcji, a niejednokrotnie i poduszki finansowej. Odwołania z zarządu obawiają się członkowie zarządu zarówno Ci, którzy wykonują funkcję na podstawie tylko uchwały o powołaniu do zarządu, jak i Ci, którzy posiadają dodatkową umowę.

Odwołanie z zarządu uregulowane jest dla spółki z.o.o w  art.  203 § 1 k.s.h, który jasno wskazuje, że:

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.

Dla spółki akcyjnej natomiast art.  370 §  1 k.s.h:

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany.

Bezsprzecznie, to znaczy w praktyce, że można odwołać Cię w każdym czasie.

W każdym czasie, oznacza, że niezależnie od:

 • czegokolwiek,
 • z dnia na dzień,
 • bo taka jest strategia spółki,
 • zmienia się ekipa rządząca,
 • taki kaprys mają wspólnicy/akcjonariusze,

niezależnie od tego, że:

 • pracujesz 24 h na dobę,
 • wyniki spółki szybują w górę,
 • jesteś w trakcie dopinania lukratywnej umowy, która po trudnych negocjacjach miała i Tobie przynieść zysk w postaci fantastycznej premii. I teraz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to wszystko z dnia na dzień przestaje być Twoją rzeczywistością.

Czy możesz jakoś zatrzymać odwołanie z zarządu?

Zatrzymać nie. Ale możesz dzięki odpowiednim zapisom w kontrakcie zagwarantować sobie, że odwołanie Cię z zarządu nie może odbyć się bez podania przyczyn.

Oczywiście nie powstrzymasz zapędów decydentów.

Jednak, konieczność uzasadnienia Twojego odwołania, podania przyczyn znacznie utrudni ten proces.

Pamiętaj jednak, że o zabezpieczeniu się na tę okoliczność musisz pomyśleć przed wyrażeniem zgody na powołanie Cię do zarządu!

Co konkretnie mam na myśli?

Przede wszystkim sprawdź, czy w umowie spółki lub w jej statucie jest zapis, który określa, że:

Odwołanie członka zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów.

To krótkie zdanie, może być kluczowe w dniu, w którym ktoś będzie chciał odwołać Cię ze stanowiska.

Dlaczego?

Zgodnie a artykułami KSH 203 §  2 dla spółki z o.o. oraz 370 §  2 dla spółki akcyjnej umowa lub statut spółki mogą ograniczać prawo odwołania członka zarządu z ważnych powodów

Zabezpieczenie przed natychmiastowym odwołaniem z zarządu

Może myślisz, że takiego zabezpieczenia nie ma.

Spójrz na treść artykułów:

Art.  203 wskazuje:

ust. 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu z ważnych powodów.

Art.  370  dla S.A. brzmi tak samo, zobacz:

ust. 2. Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania z ważnych powodów.

Jeśli takiego zapisu nie ma w umowie lub statucie to przed powołaniem Cię do Zarządu postaraj się wynegocjować jego wprowadzenie.

Będzie to Twoje zabezpieczenie na wypadek:

 • irracjonalnego działania wspólników, rady nadzorczej czy akcjonariuszy, którzy będę chcieli Cię odwołać z błahych powodów,
 • odwołania bez wskazania przyczyn,
 • pozbawiania funkcji ponieważ na Twoje miejsce jest już ktoś inny,
 • próby odwołania, które zostawi Cię z nie dokończonymi projektami, które wpływały na Twoją extra wysoką premię.

Sam zapis w umowie/statucie może być ogólny. Taki jak przed chwilą zaproponowałam.

W Twoim kontrakcie natomiast możesz zaproponować precyzyjną definicję „ważnego powodu”.

Czy istnieje idealny kontrakt menedżerski?

Chcesz mieć „idealny” kontrakt menedżerski?

Mam dla Ciebie prawdziwą perełkę! Wzór kontraktu menedżerskiego z omówieniem alternatywnych zapisów. Nie uda Ci się wynegocjować najlepszego dla Ciebie zapisu, który proponuję? Nie martw się! We wzorze otrzymasz alternatywne. W ten sposób doprowadzisz do sytuacji, w której Twój kontrakt zapewni Ci spokojny sen! A zgodzisz się chyba ze mną, że bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny i dorobku jest najważniejsze!

Nie szukaj już innych rozwiązań! – Jesteś we właściwym miejscu. Ten wzór jest wynikiem mojej wieloletniej praktyki, setek wygranych bojów sądowych, przekazuję go Tobie, bo wiem, że możesz go potrzebować.

Wzór: Kontrakt menedżerski

To nie wszystko!

Masz ochotę dowiedzieć się więcej? Po prostu:

 • całej prawdy o odwołaniu z zarządu
 • jakie są sposoby, które złagodzą Twój ból po utracie funkcji z dnia na dzień
 • jak najlepiej możesz zabezpieczyć się na dzień odwołania i to co będzie później

Za cenę jednej nowej koszuli poznasz całą prawdę o odwołaniu z zarządu!

Poświęć kilkanaście minut i ciesz się spokojną kadencją!

Szkolenie: Odwołanie członka zarządu

Kupując VOD Odwołanie członka zarządu inwestujesz w wiedzę ponieważ jest ona niezbędna, aby:

 • Zabezpieczyć się przed odwołaniem z zarządu bez ważnego powodu, gdyż bezsprzecznie istnieje ryzyko. 
 • Uratować swoje wynagrodzenie na czas po odwołaniu z zarządu spółki bo jest to dla Ciebie ważne. 
 • Poznać błędy w odwołaniu prezesa zarządu, ponieważ możesz je wykorzystać na swoją korzyść. 
 • Poznać obowiązki członka zarządu po odwołaniu z zarządu, które członek zarządu powinien wypełnić. 
 • Uzyskać  odpowiedzi na pytania: Jak odwołać prezesa zarządu? Kto odwołuje prezesa zarządu? 

[kliknij aby kontynuować…]

Kto rządzi w spółkach? 

Powszechnie uważa się, że zarząd rządzi, rada nadzorcza nadzoruje, a wspólnicy/akcjonariusze inwestują? 

Oj nie w każdej spółce. Setki przykładów z praktyki dowodzi, że bardzo często zarząd podpisuje, rada nadzorcza/wspólnicy/akcjonariusze decydują.

Poważne zmiany w zakresie wiążących poleceń dla zarządu wprowadziło Prawo holdingowe
– musisz o nich wiedzieć.

Choć odruchowo i naturalnie wzbudza Twoje oburzenie to, że zarząd wykonuje polecenia właścicieli, to nie raz ani dwa słyszałeś, że niektórzy mają tak:

„poręczycie ten kredyt matuli [spółce matce]”

„słuchaj [do prezesa zarządu] przyjdzie do Ciebie na rozmowę Jan Kowalski – zatrudnisz go na doradcę zarządu”

„a co do umowy z dystrybutorem XYX, to wiecie [do zarządu] mamy dług wdzięczności, dajcie im godny rabat”.

Niby wiesz, że tak nie można. Wszak ustawodawca w Kodeksie spółek handlowych wprost wyłączył możliwość wydawania Zarządowi wiążących poleceń. 

Dotyczy to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rada nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. (art. 219 § 2 Kodeksu spółek handlowych),

jak i spółki akcyjnej:

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. (art. 375 1 Kodeksu spółek handlowych).

I te zasady pozostają bez zmian, chyba, że spółka, którą zarządzasz jest w Grupie Spółek uregulowanej w nowych przepisach KSH.

Odpowiedzialność za wykonywanie wiążących poleceń

W spółkach, które nie są w Grupie Spółek wykonywanie poleceń wydanych przez rady nadzorcze, wspólników, akcjonariuszy nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za podejmowane decyzje, za decyzje które wykonane „pod dyktando” innych, okazały się np. niekorzystane dla spółki. 

Wiazace polecenia spolki dominujacej - Monika Drab-Grotowska

UWAGA – mamy nowy porządek prawny – Prawo holdingowe!

W nowych przepisach art. 21 ze znaczkiem 1 do 21 ze znaczkiem 16 KSH zostały uregulowane wiążące polecenia dla zarządów.

Dotyczą one spółek działających w tzw. Grupie Spółek.

Grupa spółek obejmuje spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Na potrzeby tej publikacji opowiem o pewnej zmianie, która może mieć wpływ na decyzję o objęciu funkcji członka zarządu w danej spółce.

Wiążące polecenia spółki dominującej
w Grupie Spółek

Otóż, spółka dominująca może wydać spółce zależnej należącej do Grupy Spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki.

Takie wiążące polecenie może mieć:

 • formę pisemną
 • lub elektroniczna pod rygorem nieważności

Musi też:

 • wskazywać interes grupy spółek,
 • a także spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej będące następstwem wykonania polecenia spółki dominującej.

Jednak to nie wszystko!

Wiążące polecenie musi też wskazywać przewidywany sposób i czas naprawienia szkody spółce zależnej, poniesionej w wyniku stosowania się do polecenia spółki dominującej!

Tak więc nie ma swobody w treści wiążącego polecenia. Spółka dominująca nie może polecenia przekazać ustnie czy też wysłać lakonicznego e-maila do zarządu spółki zależnej. Musi trzymać się zachować minimalne wymogi wiążącego polecenia, czyli:

Wiążące polecenie wskazuje co najmniej:

1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;

2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia;

3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują;

4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

Prawo holdingowe

[kliknij aby kontynuować…]

„Za co odpowiada zarząd” to jedna z naczęstszych fraz wyszukiwanych w Google przez członków zarządu, czy też osób, które chcą zostać członkami zarządu albo po prostu szukają odpowiedzi na takie pytanie.

Niewątpliwie, praktyka dziś pokazuje, że nieznajomość sposobów zabezpieczeń przyczynia się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu.

Pozew na kilka milionów przeciwko członkowi zarządu? Bezsprzecznie wydaje się kosmiczny. 

Ale jest Możliwy? Oczywiście. Dlaczego?

Ponieważ odpowiadasz własnym majątkiem za każdą swoją decyzję w zarządzie.  I co niezwykłe to to, że ta decyzja wcale nie musi naruszać jakiegoś konkretnego przepisu prawa!

Odpowiedzialność za decyzje członków zarządu

Nie pomoże tłumaczenie: 

  • mam umowę o pracę, więc odpowiadam do 3 miesięcznego wynagrodzenia

albo 

  • mam „świetną” polisę D&O więc nic mi nie grozi

albo 

  • rada nadzorcza „klepnęła” nasze decyzje więc jesteśmy chronieni.

itp. itd. 

Sąd Najwyższy już w roku 2014 potwierdził, że:

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia spraw spółki członek zarządu powinien się kierować wyłącznie jej interesem, a zawinione działania dokonane z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego są sprzeczne z interesem spółki i jako naruszające ogólny nakaz prowadzenia spraw spółki uzasadniają odpowiedzialność za działanie na szkodę.

tak: Wyrok SN z dnia 24 lipca 2014 r., II CSK 627/13

To oznacza, że Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli Twojej decyzji będzie można zarzucić, że została podjęta z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego, to będzie ona dlatego sprzeczna z prawem, bo masz jako członek zarządu nakaz działania zgodnego z interesm spółki. Ale skąd my, jako zarządzający mamy wiedzieć, czy przypadkiem nasza decyzja, choć wydawałoby się poprawna, skończy się fiaskiem?! Przecież na nasze decyzje mają wpływ najróżniejsze okoliczności, także zewnętrzne. Jak się konkretnie chronić i bronić opowiadam na szkoleniu VOD Odpowiedzialność członka zarządu od powołania do odwołania.

odpowiedzialność członka zarządu

Za co odpowiada zarząd?

Zatem, krótka odpowiedź na pytanie: Za co odpowiada zarząd? Brzmi:

Za wszystko.

I w zasadzie na tym mogłabym zakończyć tą publikację.

Odpowiedzialność członka zarządu to nie teoria, to nie kwestia doktryny, prawników, to Twoja kwestia. 

Musisz się chronić i zabezpieczać, bo pełnienie funkcji członka zarządu to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność. Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu odpowiadają prywatnym majątkiem za decyzje w zarządzie.

Moja propozycja dla Ciebie:

Powiem Ci co zrobić, aby skutecznie zabezpieczyć swoją pozycję w zarządzie. Zdradzę Ci sposoby na zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności członków zarządów.

Przeprowadzę członków zarządów przez najważniejsze dla nich zagadnienia prawne. Nauczę jak zarządzać spółką nie narażając rodziny i majątku! 

Nabędziesz kompetencje jak się chronić przed odpowiedzialnością, aby kadencja była skuteczna i bezpieczna.

Poznaj program szkolenia VOD Odpowiedzialność członka zarządu od powołania do odwołania: 

 1. Za co odpowiada zarząd – Case studies
 • Poznasz pewien schemat odpowiedzialności, który wpłynie na każdy Twój podpis.
 • Otrzymasz kompedium wiedzy o odpowiedzialności członka zarządu za podejmowane decyzje.
 • Dowiesz się, jakie są najgroźniejsze obszary odpowiedzialności.
 • Poznasz najważniejszy dla członka zarządu przepis w k.s.h.
 • Dowiesz się, czy ekspertyzy zlecane na zewnątrz chronią zarząd czy nie.
 • Dowiesz się, czy odpowiadasz za finanse spółki, gdy nie jesteś finansistą i nie znasz się na finansach.
 1. Podział obowiązków w zarządzie – Case studies
 • Członek Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Personalnych – czy to dobre rozwiązania?
 • Dowiesz się jak zorganizować sensowny podział obowiązków w zarządzie.
 1. Odpowiedzialność osobista, solidarna, subsydiarna
 • Dowiesz się, co kryje się pod tymi pojęciami w praktyce i jak bronić się przed skutkami.
 1. Powołanie, kontrakt menedżerski czy umowa o pracę – Case studies
 • Dowiesz się jak zoptymalizować swoje zatrudnienie.
 • Otrzymasz wskazówki, które pozwolą Ci poprawnie i bezpiecznie zatrudnić się w zarządzie.
 1. Nie naruszasz prawa, ale podejmujesz ryzykowne decyzje na co dzień
 • Poznasz Business judgement rule (BJR).
 1. Ochrona prywatnego majątku członków zarządu – Case studies
 • Powiemy Ci, co zrobić, aby nigdy komornik nie zapukał do Twoich drzwi za sprawy spółki, w której zarządzie byłaś/byłeś.
 • Podyktujemy Ci pewną klauzulę do kontraktu menedżerskiego, która zapewni spokojny sen Tobie i Twojej rodzinie.
 • Nauczymy Cię, jak działać na co dzień w zarządzie, aby nie narażać swojej rodziny i majątku.
 • Dowiesz się do czego służy votum separatum.
 1. Absolutorium dla członka zarządu
 • Dowiesz się jakie są jego skutki i ograniczenia.
 • Poznasz rozwiązanie, co zrobić, gdy nie uzyskasz absolutorium.
 1. Odwołanie z funkcji członka zarządu – Case studies
 • Dowiesz się, jak zrobić, aby nie zostać łatwo odwołanym z zarządu.
 • Krok po kroku omówimy możliwe sposoby zabezpieczeń przez nagłą utratą funkcji.
 1. Kogo członek zarządu powinien obawiać się najbardziej?
 • Poznasz actio pro socio.
 • Dowiesz się, jak zadbać o własne interesy w zarządzie.

To dopiero połowa zawartości  szkolenia VOD Odpowiedzialność członka zarządu od powołania do odwołania: 

 1. Odpowiedzialność członka zarządu za długi i zobowiązania spółki – Case studies
 • Nauczysz się oceniać, czy spółka spełnia przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację.
 • Poznasz sposoby zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności za długi spółki.
 1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym – Case studies
 • Dowiesz się jakie zastosować procedury w spółce aby zminimalizować ryzyko tej odpowiedzialności.
 1. Odpowiedzialność karna członka zarządu
 • Poznasz przepis, który doprowadza członków zarządu do utraty wolności.
 • Nauczymy Cię, jak postępować, aby widmo odpowiedzialności karnej nie było realne.
 1. Prezes zarządu szef szefów?
 • Dowiesz się, czy warto zostać prezesem zarządu.
 • Poznasz rolę prezesa wśród członków zarządu.
 1. Odpowiedzialność podatkowa/ZUS członka zarządu
 • Poznasz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe/składki ZUS spółki.
 1. Odpowiedzialność wekslowa członka zarządu – Case studies
 • Dowiesz się, jak podpisać się na wekslu firmowym, aby nie odpowiadać majątkiem osobistym.
 • Poznasz historie prezesów, którzy przez brak wiedzy stracili dorobek życia. Dowiesz się jak tego uniknąć.
 1. Zakaz konkurencji członka zarządu
 • Poznasz klauzulę, która zapewni Ci wypłatę ustalonego odszkodowania za zakaz konkurencji.
 1. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – Case studies
 • Poznasz pułapkę prawną, która powoduje problemy członków zarządu
 • Nauczysz się poprawnie redagować rezygnację z funkcji członka zarządu
 1. Regulamin zarządu kodeksem drogowym dla członków zarządu
 • Dowiesz się jakie zapisy mogą Cię uratować a jakie pogrążyć.
 • Otrzymasz wytyczne co do treści Regulaminu zarządu.
 • Otrzymasz wytyczne co do poprawnej treści uchwał podejmowanych przez zarząd.
 1. Posiedzenia zarządu od „a” do „z” – Case studies
 • Zwoływanie, odbywanie, głosowania, protokoły z posiedzeń zarządu.

[kliknij aby kontynuować…]

Powołanie członka zarządu na prezesa jest „kropką nad i” nogocjacji w zakresie stania się członkiem zarządu danej spółki.

Ale czy zarząd spółki musi mieć prezesa? Kiedy będzie dla nas ważne, aby pełnić funkcję prezesa a kiedy nie. I co konkretnie, na co dzień daje nam funkcja prezesa zarządu? Takie pytania zgłaszają nam przyszli członkowie zarządu.

Czy zarzad spolki musi miec prezesa - Monika Drab-Grotowska

Powołanie członka zarządu – Czy zarząd spółki musi mieć prezeskę, prezesa zarządu?

„Pani Prezes, goście czekają w konferencyjnej”

„Panie Prezesie, spotkanie o 14”

„Pani Prezes, pilne dokumenty do podpisu na biurku”

itd.

Generalnie, w spółkach czy członek zarządu jest prezesem czy nie, to i tak pracownicy, kontrahenci nazywają go „prezesem”. Przecież nie będą się zwracać: „pani wiceprezes” czy „panie członku”.

Spółki, które nie mają w ogóle prezesa zarządu

Są takie.

Tak może się zdarzyć i nie jest to naruszenie żadnego przepisu. Znam spółki w których jest 7 członków zarządu i nie ma żadnego prezesa. Są też spółki w których jest prezes zarządu i np. 4 wiceprezesów. Albo takie, gdzie wszyscy są „tylko” członkami zarządu.

Często podczas moich szkoleń dla członków zarządu pada pytanie:

Czy warto być prezesem zarządu?

Wtedy ja odpowiadam:

Jeśli masz świadomość przepisów i ich praktycznego obowiązywania to zastanów się: Czy lepiej być w spółce xyz członkiem zarządu czy prezesem zarządu?  

Jednak, aby odpowiedzieć na pytanie, trzeba najpierw sięgnąć do umowy lub statutu spółki, która proponuje Ci te rolę.

Bez znajomości tego dokumentu nie powinno się w ogóle zgadzać na „wejście” do zarządu danej spółki!

Dlaczego?

Bo nie wiesz, co w trawie piszczy i nie wiesz, jaką będziesz mieć siłę w zarządzie. Musisz mieć strategię na swoją rolę przed powołaniem Cię do zarządu.

Powołanie członka zarządu – Czy prezes zarządu to tylko nazwa?

Otóż nie, bycie prezesem to … strategia!

Pod warunkiem jednak, że Ty jesteś prezeską lub prezesem i jesteś nią lub nim z pełną świadomością. 

Co prawda, pozostali członkowie zarządu mają takie samo prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania jak prezes zarządu. Ale popatrz na:

art. 208 §  8 ksh (dla spółki z o. o.):

Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

art.  371 § 2 zdanie 2 ksh (dla spółki akcyjnej):

Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

Oznacza to, że z samego ksh nie wynika większa rola ani odpowiedzialność prezesa zarządu. 

Ale jeśli wchodzisz do zarządu spółki i nie znasz pozostałych członków zarządu, albo nawet ich znasz, ale nie ma pewności, że będą zgadzać się z Twoim sposobem zarzadzania, popierać Twoje projekty i działania, to warto sprawdzić umowę lub statut spółki.

Jeśli te dokumenty dają prezesowi prawo zadecydowania na posiedzeniu zarządu w przypadku równości głosów, to jeśli to Ty masz być prezesem to będzie to dla Ciebie dobra informacja. 

Przyznanie jednak tych kompetencji w regulaminie zarządu czy np. w Twoim kontrakcie wcale nie będzie skutkować możliwością de facto przegłosowania uchwały. W tym względzie liczy się tylko zapis w umowie lub statucie spółki.

A jeśli nie jesteś prezesem zarządu …?

Jeśli jednak to nie funkcja prezesa jest Tobie proponowana, to może się okazać, że nawet mając kontakty, wiedzę, doświadczenie, przy kluczowych dla Ciebie projektach zostaniesz przegłosowany i nic nie wyjdzie z Twoich dobrych zamiarów wdrożenia określonych projektów od których wynegocjowałaś/eś sobie premię.

Na co dzień spotykam wielu członków zarządu dla których zapisy o premii są jedynie przynętą i często nie jest ona wypłacana, albo trzeba o nią walczyć w „krwawych” procesach sądowych.

Tak więc widzisz, niby taki banalny temat, a ma w praktyce bardzo konkretne konsekwencje, które nie zawsze członkowie zarządu diagnozują przed powołaniem do zarządu. 

Co teraz nalezy zrobić?

Siegnij po umowę/statut spółki i sprawdź czy w spółce w której jesteś lub chcesz być członkiem zarządu jest zapis: w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.

A jeśli potrzebujesz dobrej uchwały o powołaniu do zarządu, to zapraszam na zakupy do mojego sklepu.

powołanie do członka zarządupowołanie członka zarządu

[kliknij aby kontynuować…]