fbpx

Monika Drab

radca prawny

Jestem ekspertką Business Centre Club ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu, twórczynią platformy VOD Prawo dla zarządu
[Więcej >>>]

Dokumenty i usługi dla Ciebie

Umowa o zakazie konkurencji wzór

95,00  netto

Niezależnie od tego czy jesteś pracownikiem, który chce zadbać o dobry wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Czy też zarządzasz spółką, HR-em, pracownikami i szukasz wzoru umowy, który chcesz zastosować w spółce, to ten wzór jest dla Ciebie. Umowa, którą przygotowałam zabezpiecza zarówno interesy spółki, jak i pracownika. Tak, to możliwe! Wzór zawiera też komentarze i altermatywne zapisy w zależności od sytuacji i negocjacji. Wszystko jest jasno wytłumaczone.

Za cenę zestawu sushi  pozyskaj godnego „gotowca” 🙂

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Klauzule jakie zawiera wzór umowy to:

 • Preambuła,
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
 • Dodatkowe obowiązki Pracownika po ustaniu stosunku pracy,
 • Przedmiot działalności konkurencyjnej,
 • Zakres terytorialny zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 • Okres obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz pozostałych obowiązków Pracownika
 • Odszkodowanie
 • Naruszenie postanowień umowy
 • Postanowienia końcowe

Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy możesz dowolnie modyfikować w zależności od potrzeb.

PRZEWIŃ DO GÓRY I CIESZ SIĘ SPRAWDZONYM GOTOWCEM! 

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i mam dla Ciebie coś ciekawego do poczytania: 

 

Umowa o zakazie konkurencji – Kodeks pracy

Przepisy Kodeksu pracy wyróżniają dwa rodzaje tzw. zakazu konkurencji:

 • w trakcie trwania stosunku pracy
 • po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie jest związana z dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz pracownika. Firmy często proponują pracownikom zawarcie tego rodzaju umowy, aby bardziej zmotywować pracowników do niepomagania konkurencji. Chcą też uregulować definicję „działalności konkurencyjnej”.

Właściwy przepis wskazuje tak:

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym Kodeksu pracy.

Jednak niezależnie od tego czy z pracodawcą oprócz umowy o pracę podpisana została umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy czy też nie ma takiej umowy, to pracownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od działań, które naruszałyby dobro zakładu pracy czy tajemnicę.

Mamy w tym względnie co najmnie trzy ważne wyroki Sądu Najwyższego:

Uzasadnione jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nie określony dokonane pracownikowi, który narusza dyscyplinę pracy i pomaga firmie konkurencyjnej. 

[Wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 506/97]

Przepis art. 100 § 2 k.p. nie stanowi zamkniętego katalogu obowiązków pracownika; obowiązek lojalności względem pracodawcy wymaga od pracownika nie tylko zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ale także powstrzymania się od wykorzystania takich informacji we własnym interesie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę.

[Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I ACa 320/02]

Pracownik podejmujący działalność gospodarczą kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy powinien przejawiać szczególną dbałość, by w praktyce nie prowadziło to do zagrożenia dobrego imienia pracodawcy; jego zachowanie nie spełniające tego wymagania stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę niezależnie od tego czy można mu przypisać winę.

[Wyrok SN z dnia 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 223/97]

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

W umowie o zakazie konkurencji określa się także:

 • okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz
 • wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Odszkodowanie ustanowione w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.

Praktyka i problemy, jakie później wynikają z umów o zakazie konkurencji dotyczą przede wszystkim definicji działalności konkurencyjnej. W interesie pracodawcy jest, aby zakres tej działalności był określony szeroko. Natomiast pracownik przyjmuje zazwyczaj wąskie rozumienie zakazu. Dlatego tak istotne jest na etapie umowy, by zapisy w tym względzie były i sprawiedliwe i jednoznaczne. Niewątliwie bowiem to pozwoli uniknąć w przyszłości polemik, a nawet procesu sądowego, do którego nierzadko dochodzi.

Jak uregulować działalność konkurencyjną – umowa o zakazie konkurencji?

Z pomocą przychodzi nam jeden z wielu wyroków Sądu Najwyższego, jakie wydane były w tej tematyce.

Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt I PK 146/13) stwierdził, że naruszeniem łączącej byłego pracownika i pracodawcę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest sytuacja, w której pracownik podejmuje zatrudnienie u innego pracodawcy z tej samej branży, który działa na tym samym obszarze terytorialnym co były pracodawca, a przedmiotowe zakresy działalności obu tych podmiotów choćby częściowo krzyżują się i są skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Jeśli masz jeszcze chwilę, to zapraszam Cię na szkolenie VOD  – masz duży wybór: 

Pozostańmy w kontakcie:

Sprawdź też pozostałe wzory dokumentów, które mogą być dla Ciebie pomocne:

Więcej o zakazie konkurencji przeczytasz bez wątpienia w mojej publikacji Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o działalności konkurencyjnej – dlatego zapraszam do lektury, a także na zakupy do mojego sklepu.